Списък на форумите Форум битова техника
Ремонт на перални , съдомиални , сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Форум битова техника » Документи » Наредба_16_130

НАРЕДБА № РД-16-130 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ОЗНАЧАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ РЕМОНТ НА БИТОВИ УРЕДИ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА В сила от 01.09.2006 г. Обн. ДВ. бр.20 от 7 Март 2006г.

Чл. 1. С наредбата се определя редът за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди.

 

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за всички битови уреди.

(2) Наредбата не се прилага за уреди, съоръжения или машини, проектирани изключително за промишлени или професионални цели.

 

Чл. 3. (1) Лицето, предоставящо услугата "ремонт на битови уреди" е длъжно предварително да означи цените на предлаганите услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект.

(2) Когато поставянето на ценоразписа на видно място в търговския обект е неудобно поради обема на предлаганите услуги, е допустимо ценоразписът да се изготви във вид на брошура, която се предоставя на всеки потребител преди извършването на услугата и при заплащането й.

(3) Когато услугата се извършва в дома на потребителя, при поискване техникът, който извършва ремонта и/или монтажа, е длъжен да му предостави ценоразпис.

 

Чл. 4. (1) Ценоразписът се съставя на български език или и на български език, а цената на услугата се посочва в левове.

(2) Ценоразписът трябва да е написан с печатни букви с размер не по-малък от 7 mm.

 

Чл. 5. (1) Ценоразписът съдържа информация за крайната цена на услугата "ремонт на битови уреди" и стойностите на следните разходи, пресметнати поотделно:

1. стойност на вложения труд;

2. разходи за транспорт и/или пренасяне;

3. стойност на резервните части;

4. стойност на други предлагани услуги, включително и допълнителни суми, които се заплащат за извършване на спешни ремонти или при предоставяне на услуги в неработни дни по искане на потребителя.

(2) Сумите по ал. 1 включват ДДС и всички данъци и такси, дължими от потребителя.

(3) В ценоразписа задължително се включват надписи със следното съдържание:

1. "Потребителят има право да поиска изготвянето на предварителна писмена оферта за ремонтите и/или другите услуги, които желае да получи";

2. "Рекламациите за предоставените услуги се извършват по реда на Закона за защита на потребителите".

 

Чл. 6. (1) Потребителят има право да поиска от лицето, предоставящо услугата, изготвяне на предварителна писмена оферта.

(2) Офертата е валидна най-малко за срок 30 дни от предоставянето й на потребителя.

(3) Когато изготвянето на офертата не е безплатно, потребителят се информира за цената й преди нейното изготвяне.

(4) Офертата задължително съдържа следната информация:

1. наименование, код по БУЛСТАТ и адрес на лицето, предоставящо услугата;

2. име и адрес на потребителя;

3. марка, модел и вид на битовия уред;

4. диагностика на аварията; офертата трябва да отразява точно и обективно както описаните щети, така и тяхната оценка;

5. сумите, които потребителят трябва да заплати за поисканата услуга или услуги;

6. вида на резервните части, които ще се вложат при ремонта;

7. период на валидност на офертата;

8. цена на офертата в случаите, че не е безплатна;

9. дата и подпис на отговорното лице в търговския обект;

10. дата, на която следва да се предаде ремонтираният уред, или датата за ремонта и/или монтажа, ако същият ще се извърши в дома на потребителя;

11. дата и подпис за приемане на офертата от потребителя.

 

Чл. 7. (1) Офертата съдържа информацията по чл. 5, ал. 1 и 2.

(2) Посочените в офертата стойност на вложения труд и на всички други услуги, включително всички допълнителни суми, които се заплащат от потребителя за извършването на спешни ремонти или при предоставяне на услуги в неработни дни по искане на потребителя, съответства на цените, обявени в ценоразписа по чл. 5.

(3) Предлаганата стойност на резервните части, вложени при извършването на ремонта, съответства на тяхната пазарна цена.

 

Чл. 8. Когато потребителят не приеме изготвената оферта за ремонт на битови уреди, лицето, предоставящо услугата, се задължава да върне на потребителя битовия уред в същия вид, в който му е бил предоставен в търговския обект.

 

Чл. 9. (1) Когато при изготвяне на офертата или при ремонта се установят и други повреди на битовия уред, за чиято поправка потребителят не е дал съгласието си, лицето, предоставящо услугата, е длъжно да го уведоми за тях във възможно най-кратък срок.

(2) Когато потребителят вече е приел предварителната оферта по чл. 6, той има право да поиска от лицето, предоставящо услугата, да изготви допълнителна оферта за ремонт на новооткритите повреди, които не са били включени в първоначалната оферта.

(3) Допълнителната оферта отговаря на изискванията по чл. 6 и 7.

 

Чл. 10. (1) Лицето, предоставящо услугата, е длъжно да извърши всички поискани от потребителя ремонти, които са в рамките на неговите възможности.

(2) Лицето, предоставящо услугата, е длъжно да информира предварително потребителя за ремонтите, които не може да извърши, посочвайки причините за невъзможността.

(3) Оторизираните фирмени сервизи за техническо обслужване са задължени да ремонтират всички битови уреди, които са от марката, която представляват, и тези, чийто ремонт е обявен на явно и видно за потребителя място, независимо от обекта или мястото, където е закупен битовият уред.

(4) Лицата, предоставящи услуги, които не са оторизирани за фирмени сервизи за техническо обслужване, не могат да излагат или да назовават търговски марки както отвън, така и вътре в търговския обект, които биха могли да доведат до заблуждение или грешка на потребителя, че лицето, предоставящо услугите, е оторизиран фирмен сервиз.

 

Чл. 11. (1) Лицето, предоставящо услугата, използва при ремонта само нови резервни части.

(2) Лицето, предоставящо услугата, може да използва при ремонта употребявани, рециклирани или неоригинални части, когато предварително е информирало потребителя и той е дал изрично съгласие за това, и при условие, че резервните части са в отлично състояние и са годни за употреба.

(3) По искане на потребителя лицето, предоставящо услугата, е длъжно след извършване на ремонта да му предостави елементите и частите, които са били сменени, освен ако ремонтът е извършен в периода на гаранцията на битовия уред.

 

Чл. 12. Лицето, предоставящо услугата, е длъжно да предоставя на потребителя документацията, която доказва произхода, естеството и цената на резервните части, използвани при ремонта.

 

Чл. 13. В касовите бележки, ценоразписите, фактурите или друга документация, издавана от лицето, предоставящо услугата, клаузите, които засягат правата на потребителите, не могат да се изписват с букви, по-малки от 1,5 mm.

 

Чл. 14. (1) Лицето, предоставящо услугата, обявява работно време както за обичайните, така и за специалните услуги, ако предлага такива.

(2) Работното време за предоставяне на услугите се обявява на подходящо място, видимо добре от външната страна на търговския обект.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Битови уреди" са машини, части от машини, инсталации или други съоръжения за трайно потребление, произведени основно за използване в дома за непрофесионални цели, които използват пряко или непряко за своето функциониране или приложение някакъв вид енергия и/или я преобразуват.

2. "Лице, предоставящо услугата "ремонт на битови уреди" е физическо или юридическо лице, което в изпълнение на законовите изисквания за тази дейност извършва ремонт, монтаж и/или поддръжка на битови уреди в обектите, където осъществява дейността си, и/или в домовете на потребителите.

3. "Оторизиран фирмен сервиз за техническо обслужване" е лице, предоставящо услугата "ремонт на битови уреди", което притежава писмено разрешение от производителя или от официалния му представител в Република България за извършване на такава дейност.

4. "Резервни части" са:

а) всеки елемент или съвкупност от елементи, които осъществяват основна и/или специфична функция, включително декоративна, в битовия уред; или

б) всяка част, необходима за правилното функциониране на битовия уред.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и звената за защита на потребителите в общинската администрация по реда на глава десета "Контрол" от Закона за защита на потребителите.

 § 3. Наредбата се издава на основание чл. 31 от Закона за защита на потребителите и влиза в сила от 1 септември 2006 г.

 

Bottom of Form

 

Форум битова техника » Документи » Наредба_16_130