—писък на форумите ‘орум битова техника
–емонт на перални , съдомиални , сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

‘орум битова техника ї ƒокументи ї Ќаредба_класове

 

Ќј–≈ƒЅј «ј »«»— ¬јЌ»я“ј «ј ≈“» »“»–јЌ≈ Ќј Ѕ»“ќ¬» ”–≈ƒ»
ѕќ ќ“ЌќЎ≈Ќ»≈ Ќј  ќЌ—”ћј÷»я“ј Ќј ≈Ќ≈–√»я » ƒ–”√» –≈—”–—»


ѕриета с ѕћ— є 224 от 9.10.2003 г., обн., ƒ¬, бр. 92 от 17.10.2003 г., в сила от 1.09.2004 г., изм., бр. 77 от 3.09.2004 г., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г.

–аздел I

ќбщи положени€

„л. 1. — наредбата се определ€т:

1. редът за предостав€не на информаци€ на потребителите за битовите уреди, определени в наредбата, относно консумаци€та на енерги€ и други ресурси чрез етикети и информационни листове;

2. задължени€та на производителите, вносителите и търговците за осигур€ване и за постав€не на етикети на битовите уреди.

„л. 2. (1) Ќаредбата се прилага за следните уреди:

1. домашни хладилници, замразители, уреди за съхран€ване на замразени хранителни продукти, както и за комбинации между т€х, захранвани с електрическа енерги€, наричани по-нататък "хладилни уреди";

2. битови перални машини, захранвани с електрическа енерги€;

3. битови барабанни сушилни машини, захранвани с електрическа енерги€;

4. битови комбинирани перални/сушилни машини, захранвани с електрическа енерги€;

5. битови ми€лни машини, захранвани с електрическа енерги€;

6. битови лампи, захранвани директно от мрежата (нажежаеми лампи и компактни луминесцентни лампи с вграден баласт) и битови луминесцентни лампи (включително тръбни и компактни луминесцентни лампи без вграден баласт); в случаите, когато един уред може да бъде взет "на части" от крайните потребители по смисъла на наредбата, "лампа" означава частта/частите, ко€то/които излъчва/излъчват светлина;

7. битови въздушни климатизатори, захранвани с електрическа енерги€, така както са определени в Ѕƒ— ≈N 814-1 и в Ѕƒ— EN 255-1 или в стандартите по чл. 7, ал. 1;

8. битови електрически фурни, захранвани с електрическа енерги€, включително фурни, които работ€т с прегр€та пара, и фурни, които са част от по-големи уреди.

(2) Ќаредбата се прилага за уредите по ал. 1 и когато те се продават не за домакински цели.

„л. 3. (1) Ќаредбата не се прилага за:

1. модели битови уреди, чието производство е преустановено, преди наредбата да влезе в сила;

2. битови уреди втора употреба;

3. табелите с информаци€ за техническите характеристики на битовите уреди или други подобни табели, закрепвани към битовите уреди, които са свързани с безопасното им използване.

(2) Ќаредбата не се прилага и за следните уреди:

1. битови уреди, които могат да използват други източници на енерги€;

2. битови перални машини без възможност за центрофугиране;

3. битови перални машини с отделни отделени€ за пране и центрофугиране (с двойни вани);

4. лампи със светлинен поток, по-гол€м от 6500 лумена;

5. лампи с входна мощност, по-малка от 4 вата;

6. рефлекторни лампи;

7. лампи, които се пускат на пазара, излъчващи светлина извън видими€ диапазон (от 400 nm до 800 nm);

8. лампи, които се пускат на пазара като част от продукт, чието основно предназначение не е да освет€ва; когато лампата се предлага за продажба, под наем или като покупка на изплащане или е изложена отделно (например като резервна част), т€ тр€бва да отговар€ на изисквани€та на наредбата;

9. климатизатори с хладилна мощност, по-гол€ма от 12 kW;

10. климатизатори, работещи на принципа въздух-вода и вода-вода;

11. фурни, които не попадат в обхвата на стандарти съгласно чл. 7, ал. 1;

12. преносими фурни, които са част от уреди, различни от закрепени уреди, имащи тегло, по-малко от 18 кг, при условие че те не са проектирани за вграждане;

13. фурни, които работ€т с пара.

„л. 4. (1) ѕроизводителите и вносителите на битови уреди са длъжни да осигур€т етикети и информационни листове на български език за консумаци€та на енерги€ и други ресурси и допълнителна информаци€ в съответствие с изисквани€та на наредбата за битовите уреди по чл. 2, ал. 1, които се пускат на пазара с цел продажба, наемане, покупка на изплащане или излагане пред крайни потребители.

(2) »нформационни€т лист е част от съдържанието на всички технически проспекти за тези уреди.  огато такива технически проспекти не се осигур€ват от лицата по ал. 1, те тр€бва да представ€т информационните листове с други информационни материали към уреда.

(3) »нформаци€та от етикета и информационни€ лист може да бъде публикувана и разпростран€вана без специалното съгласие на лицата по ал. 1.

„л. 5. (1) ¬секи търговец е длъжен да предлага за продажба на потребител€ битови уреди по чл. 2, ал. 1, снабдени с етикети и информационни листове на български език, които отговар€т на изисквани€та на наредбата.

(2)  огато битов уред по чл. 2, ал. 1 се предлага за продажба, търговецът постав€ етикет на видно м€сто в съответствие с изисквани€та на наредбата.

(3) Ћицата по чл. 4, ал. 1 осигур€ват безплатно на търговците необходимите етикети, като са свободни да избират собствена система на снабд€ване с етикетите.

(4)  огато търговец изпраща искане за етикети, лицето по чл. 4, ал. 1 е длъжно да осигури своевременното достав€не на исканите от търговеца етикети.

„л. 6. (1) Ћицата по чл. 4, ал. 1 състав€т достатъчна по обем техническа документаци€, ко€то да осигур€ва достоверност на съдържащата се в етикета и информационни€ лист информаци€. «а целта те могат да използват наличната документаци€, основана на техническите изисквани€ за производството на съответните битови уреди.

(2) “ехническата документаци€ по ал. 1 включва:

1. името и адреса на доставчика;

2. общо описание на уреда, достатъчно подробно, за да бъде той еднозначно определен;

3. информаци€, включително чертежи, ако е необходимо, относно основните конструктивни особености на модела и в частност за тези от т€х, които вли€€т значително на консумаци€та на електрическа енерги€;

4. протоколи от проведени изпитвани€ в съответствие с чл. 7, ал. 1;

5. инструкции за експлоатаци€.

(3)  огато количествените характеристики произтичат от други подобни модели, същата информаци€ важи и за тези модели.

(4)  огато информаци€та по отношение на определен комбиниран модел е получена чрез изчисл€ване на основата на проектиране и/или екстраполаци€ от други комбинации, документаци€та включва подробности за тези изчислени€ и/или за проведените тестове за проверка на точността на направените изчислени€ (подробности за математически€ модел за изчисл€ване и направените измервани€ за проверка на този модел).

(5) «а целите на проверките лицата по чл. 4, ал. 1 тр€бва да съхран€ват документаци€та по ал. 1 за период 5 години след производството на последното изделие.

„л. 7. (1)  огато данните, необходими за целите на наредбата, са получени в резултат на измервани€ съгласно изисквани€та на български стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, се приема, че те отговар€т на изисквани€та на наредбата.

(2) »зискването за предостав€не на информаци€ по отношение на нивото на шума, излъчван във въздуха от битовите уреди, се прилага, когато лицата по чл. 4, ал. 1 са избрали да предостав€т такава информаци€ в съответствие с Ќаредбата за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от т€х във въздуха, приета с ѕостановление є 210 на ћинистерски€ съвет от 2003 г. (ƒ¬, бр. 87 от 2003 г.).

–аздел II

≈тикетиране

„л. 8. ’ладилните уреди по чл. 2, ал. 1, т. 1 се раздел€т на категории съгласно приложение є 1.

„л. 9. (1) ≈тикетът по чл. 1, т. 1 се постав€ отвън, отпред или отгоре на битови€ уред, така че да се вижда €сно и да не е закрит.

(2) «а битовите лампи етикетът по чл. 1, т. 1 се постав€, отпечатва или прикачва на външната страна на индивидуалната опаковка на лампата. Ќищо друго поставено, отпечатано или прикачено на индивидуалната опаковка на лампата не тр€бва да скрива или намал€ва неговата видимост.

(3) ≈тикетите, с които битовите уреди по чл. 2, ал. 1 са снабдени съгласно наредбата, се изготв€т съгласно приложение є 2, както следва:

1. хладилни уреди - приложение є 2, част I;

2. перални машини - приложение є 2, част II;

3. барабанни сушилни машини - приложение є 2, част III;

4. комбинирани перални/сушилни машини - приложение є 2, част IV;

5. ми€лни машини - приложение є 2, част V;

6. лампи - приложение є 2, част VI; приложението определ€ показването на етикета и в случаите на много малка опаковка;

7. въздушни климатизатори - приложение є 2, част VII;

8. електрически фурни - приложение є 2, част VIII.

„л. 10. —ъдържанието и форматът на информационните листове, които се изготв€т за битовите уреди по чл. 2, ал. 1 съгласно наредбата, тр€бва да са в съответствие с приложение є 3, както следва:

1. хладилни уреди - приложение є 3, част I;

2. перални машини - приложение є 3, част II;

3. барабанни сушилни машини - приложение є 3, част III;

4. комбинирани перални/сушилни машини - приложение є 3, част IV;

5. ми€лни машини - приложение є 3, част V;

6. лампи - приложение є 3, част VI;

7. въздушни климатизатори - приложение є 3, част VII;

8. електрически фурни - приложение є 3, част VIII.

„л. 11. «а битовите лампи по чл. 3, ал. 1, т. 4 - 8 могат да бъдат предостав€ни етикети и информационни листове в съответствие с изисквани€та на наредбата, в случай че са приети и публикувани български стандарти, въвеждащи съответните хармонизирани европейски стандарти за измерване на такъв тип лампи.

„л. 12. (1)  огато битови уреди по чл. 2, ал. 1 са предложени за продажба, наемане или продажба на изплащане чрез пощенски запис, каталог или по друг начин, изключващ излагане на уреда пред потребител€, търговците са длъжни да предостав€т на потребител€ информаци€та от етикета и информационни€ лист на уредите преди сключването на договора.

(2) ¬ случаите по ал. 1 печатните материали, чрез които се извършват предложени€та за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане, като писмени оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по »нтернет или други електронни медии, включват ц€лата информаци€, посочена в приложение є 4, както следва:

1. хладилни уреди - приложение є 4, част I;

2. перални машини - приложение є 4, част II;

3. барабанни сушилни машини - приложение є 4, част III;

4. комбинирани перални/сушилни машини - приложение є 4, част IV;

5. ми€лни машини - приложение є 4, част V;

6. лампи - приложение є 4, част VI;

7. въздушни климатизатори - приложение є 4, част VII;

8. електрически фурни - приложение є 4, част VIII; това изискване се прилага и по отношение на фурните за вграждане в интегрирани кухни.

„л. 13.  ласовете на енергийна ефективност на битовите уреди по чл. 2, ал. 1 се определ€т съгласно приложение є 5, както следва:

1. класът на енергийна ефективност на хладилен уред - приложение є 5, част I;

2. класът на енергийна ефективност, класът на производителност при пране и класът на ефективност при сушене на перална машина - приложение є 5, част II;

3. класът на енергийна ефективност на барабанна сушилна машина - приложение є 5, част III;

4. класът на енергийна ефективност и класът на производителност при пране на комбинирана перална/сушилна машина - приложение є 5, част IV;

5. класът на енергийна ефективност, класът на производителност при измиване и класът на производителност при сушене на ми€лна машина - приложение є 5, част V;

6. класът на енергийна ефективност на лампа - приложение є 5, част VI;

7. класът на енергийна ефективност на въздушен климатизатор - приложение є 5, част VII;

8. класът на енергийна ефективност на вс€ко отделение на фурната - приложение є 5, част VIII.

ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌј –ј«ѕќ–≈ƒЅј

І 1. ѕо смисъла на наредбата:

1. "»нформационен лист" е информационна таблица с технически данни за битови€ уред.

2. "–есурси" са вода, химикали или вс€какви други вещества, употреб€вани от битовите уреди при нормалното им функциониране.

3. "ƒопълнителна информаци€" е друга информаци€ относно експлоатаци€та на битов уред, отнас€ща се до или спомагаща в оценката за консумаци€та на енерги€ или за разхода на консумативи.

ѕ–≈’ќƒЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

І 2. Ќаредбата се приема на основание чл. 7 ««ѕѕ“.

І 3.  онтролът по прилагането на наредбата се осъществ€ва от  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката, нейните регионални структури и звената за защита на потребителите към общинската администраци€ по реда на част четвърта " онтролни органи" от ««ѕѕ“.

І 4. Ќаредбата влиза в сила от 1 септември 2004 г.

І 5. ѕуснатите на пазара битови уреди по чл. 2, ал. 1 преди влизането в сила на наредбата могат да се продават до изчерпване на складовите наличности, но не по-късно от 1 €нуари 2005 г.

І 6. ѕредседател€т на ƒържавната агенци€ за метрологи€ и технически надзор до 1 юни 2004 г. публикува в официални€ бюлетин на ƒържавната агенци€ за метрологи€ и технически надзор списък на българските стандарти по чл. 7, ал. 1.

«ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

към ѕостановление є 206 от 27 септември 2005 г. за приемане на ”стройствен правилник на ћинистерството на икономиката и енергетиката

(ƒ¬, бр. 78 от 2005 г., в сила от 1.10.2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

І 2. Ќавс€къде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "ћинистерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се замен€т съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "ћинистерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на ћинистерски€ съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49. Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на консумаци€та на енерги€ и други ресурси, приета с ѕостановление є 224 на ћинистерски€ съвет от 2003 г. (обн., ƒ¬, бр. 92 от 2003 г.; изм., бр. 77 от 2004 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

І 24. ћинистърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на ћинистерство на икономиката и енергетиката.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ѕриложение є 1 към чл. 8

 атегории

’ладилните уреди се разпредел€т на следните категории:

 атегори€ ќписание
1
’ладилник без отделение за ниска температура
2

’ладилник/охладител с отделение за 5 Ш — и/или 10 Ш —

3
’ладилник с отделение за ниска температура, без звезда
4
’ладилник с отделение за ниска температура (*)
5
’ладилник с отделение за ниска температура (**)
6

’ладилник с отделение за ниска температура (***)

7

’ладилник/замразител и уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти с отделение за ниска температура *(***)

8

«амразител и уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти тип "шкаф"

9

«амразител и уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти тип "ракла"

10

’ладилник/замразител и уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти с повече от две врати или други хладилни уреди, които не са описани по-горе

ѕриложение є 2 към чл. 9, ал. 3,

(»зм. - ƒ¬, бр. 77 от 2004 г.)

≈тикет

„аст I - ’ладилни уреди

1. (»зм. - ƒ¬, бр. 77 от 2004 г.) ≈тикетът е в съответствие със следното графично изображение:

(графичен знак)

2. »нформаци€та, ко€то се включва в полетата на етикета, е следната:

I. ѕроизводител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка).

II. »дентификационен номер на модела.

III.  лас на енергийна ефективност на уреда съгласно приложение є 5, част I. Ѕуквата и съответната стрелка са разположени на едно и също ниво.

¬исочината на стрелката, съдържаща буквата, е не по-малка от два пъти и не по-гол€ма от два пъти от височината на стрелките за класа.

IV. «нак за екомаркировка, ако уредът е получил такъв знак, в съответствие с Ќаредба є 3 от 2003 г. за Ќационалната схема за екомаркировка (ƒ¬, бр. 49 от 2003 г.).

V.  онсумаци€ на енерги€, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1, но изразено в kWh за година (т.е. за 24 h x 365 дни).

VI. —ума от полезните обеми на всички отделени€, които не са класифицирани със "звезда" (т.е. с експлоатационна температура > -6 Ш —).

VII. —ума от полезните обеми на всички отделени€ за съхран€ване на замразени хранителни продукти, които са класифицирани със "звезда" (т.е. с експлоатационна температура < -6 Ш —).

VIII. Ѕрой на означените звезди на отделени€та за съхран€ване на хранителни продукти в съответствие с чл. 7, ал. 1.  огато дадено отделение не е класифицирано със "звезда", съответното м€сто се остав€ празно.

I’. Ќиво на шума, определено съгласно чл. 7, ал. 2 и в съответствие с Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван във въздуха от т€х.

’. »зползвани€т български държавен стандарт за определ€не консумаци€та на енерги€.

3. »ндикаторната буква за ј+ и ј++ на устройствата е разположена на същата позици€, както индикаторната буква ј за клас устройства ј и е в съответствие със следното графично изображение:

A+

(графичен знак)

ј++

(графичен знак)

4. –азмерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичното изображение по т. 1.

»зползвани цветове:

—« - ѕ - ∆ - „: циан - фуксин - жълт - черен.

ѕример: 07’0 - 0 % циан, 70 % фуксин, 100 % жълт и 0 % черен.

—трелки (указатели за класа на енергийна ефективност):

ј: ’0’0

¬: 70’0

—: 30’0

D: 00’0

≈: 03’0

F: 07’0

G: 0’’0

÷ветът на контура е ’070.

÷ветът на фона на стрелката за енергийната ефективност на уреда е черен.

“екстът в етикета е в черно. ‘онът е б€л.

„аст II - ѕерални машини

1. (»зм. - ƒ¬, бр. 77 от 2004 г.) ≈тикетът е в съответствие със

следното графично изображение:

(графичен знак)

2. »нформаци€та, ко€то се включва в полетата на етикета, е следната:

I. ѕроизводител, вносител, ако стоката е от внос (наименование,

търговска марка).

II. »дентификационен номер на модела.

III.  лас на енергийна ефективност на уреда съгласно приложение є 5, част II. Ѕуквата и съответната стрелка са разположени на едно и също ниво.

¬исочината на стрелката, съдържаща буквата, е не по-малка от два пъти и не по-гол€ма от два пъти от височината на стрелките за класа.

IV. «нак за екомаркировка, ако уредът е получил такъв знак, в съответствие с Ќаредбата за Ќационалната схема за екомаркировка.

V.  онсумаци€ на енерги€ в kWh за цикъл, използвайки стандартен 60 Ш — цикъл за памук, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

VI.  лас на изпиране съгласно приложение є 5, част II.

VII.  лас на ефективност на сушене съгласно приложение є 5, част II.

VIII. ћаксимална скорост на центрофугиране, постигната за стандартен 60 Ш — цикъл за памук, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

I’. ¬местимост на уреда за стандартен 60 Ш — цикъл за памук, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

’.  онсумаци€ на вода за цикъл на пране, използвайки стандартен 60 Ш — цикъл за памук, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

’I. Ќиво на шума по време на циклите на пране и центрофугиране, използвайки стандартен 60 Ш — цикъл за памук, определено в съответствие с чл. 7, ал. 2.  огато лицата по чл. 4, ал. 1 са избрали да предостав€т информаци€ за шума от битовите уреди в съответствие с Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от т€х във въздуха, шумът, излъчван във въздуха от пералните машини, се измерва в съответствие с Ѕƒ— EN 60704-2-4 (измерване на нивото на шума) и Ѕƒ— EN 60704-3 (проверка).

’II. »зползвани€т български държавен стандарт за определ€не консумаци€та на енерги€.

3. –азмерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичното изображение по т. 1.

»зползвани цветове:

—« - ѕ - ∆ - „: циан - фуксин - жълт - черен.

ѕример: 07’0-0 % циан, 70 % фуксин, 100 % жълт и 0 % черен.

—трелки (указатели за класа на енергийна ефективност):

- ј: ’0’0

- ¬: 70’0

- —: 30’0

- D: 00’0

- E: 03’0

- F: 07’0

- G: 0’’0

÷ветът на контура е ’070.

÷ветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.

“екстът в етикета е в черно. ‘онът е б€л.

„аст III - —ушилни машини

1. (»зм. - ƒ¬, бр. 77 от 2004 г.) ≈тикетът е в съответствие със следното графично изображение:

(графичен знак)

2. »нформаци€та, ко€то се включва в полетата на етикета, е следната:

I. ѕроизводител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка).

II. »дентификационен номер на модела.

III.  лас на енергийна ефективност на уреда съгласно приложение є 5, част III. Ѕуквата и съответната стрелка са разположени на едно и също ниво.

¬исочината на стрелката, съдържаща буквата, е не по-малка от два пъти и не по-гол€ма от два пъти от височината на стрелките за класа.

IV. «нак за екомаркировка, ако уредът е получил такъв знак, в съответствие с Ќаредбата за Ќационалната схема за екомаркировка.

V.  онсумаци€ на енерги€ в kWh за цикъл, за цикъл на уреда "сух памук", определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

VI. ќб€вена вместимост за памук в kg, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

VII. “ип на уреда - с въздушно отвеждане или кондензиране, определен в съответствие с чл. 7, ал. 1. —трелката тр€бва да бъде разположена на същото ниво, както и съответни€т тип.

VIII. Ќиво на шума по време на циклите на пране и центрофугиране, използвайки стандартен 60 Ш — цикъл за памук, определено в съответствие с чл. 7, ал. 2.  огато лицата по чл. 4, ал. 1 са избрали да предостав€т информаци€ за шума от битовите уреди в съответствие с Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от т€х във въздуха, шумът, излъчван във въздуха от битовите сушилни машини с центрофугиране, се измерва в съответствие с Ѕƒ— EN 60704-2-6 (измерване на нивото на шума) и Ѕƒ— EN 60704-3 (проверка).

I’. »зползвани€т български държавен стандарт за определ€не консумаци€та на енерги€.

3. –азмерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичното изображение по т. 1.

»зползвани цветове:

—« - ѕ - ∆ - „: циан - фуксин - жълт - черен.

ѕример: 07’0: 0 % циан, 70 % фуксин, 100 % жълт и 0 % черен.

—трелки (указатели за класа на енергийна ефективност):

- ј: ’0’0

- ¬: 70’0

- —: 30’0

- D: 00’0

- E: 03’0

- F: 07’0

- G: 0’’0

÷ветът на контура е ’070.

÷ветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.

“екстът в етикета е в черно. ‘онът е б€л.

„аст IV -  омбинирани перални/сушилни машини

1. (»зм. - ƒ¬, бр. 77 от 2004 г.) ≈тикетът е в съответствие със следното графично изображение:

(графичен знак)

2. »нформаци€та, ко€то се включва в полетата на етикета, е следната:

I. ѕроизводител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка).

II. »дентификационен номер на модела.

III.  лас на енергийна ефективност на уреда съгласно приложение є 5, част IV. Ѕуквата и съответната стрелка са разположени на едно и също ниво.

¬исочината на стрелката, съдържаща буквата, е не по-малка от два пъти и не по-гол€ма от два пъти от височината на стрелките за класа.

IV. «нак за екомаркировка, ако уредът е получил такъв знак, в съответствие с Ќаредбата за Ќационалната схема за екомаркировка.

V.  онсумаци€ на енерги€ в kWh за ц€лостно завършен цикъл (пране, центрофугиране и сушене), използвайки стандартен 60 Ш — цикъл за памук и цикъл на сушене "сух памук", определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

VI.  онсумаци€ на енерги€ в kWh за цикъл пране (само пране и центрофугиране), използвайки стандартен 60 Ш — цикъл за памук, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

VII.  лас изпиране съгласно приложение є 5, част IV.

VIII. ћаксимална скорост на центрофугиране, постигната за стандартен 60 Ш — цикъл за памук, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

I’. ¬местимост (в kg) на уреда за стандартен 60 Ш — цикъл (без сушене), определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

’. ¬местимост (в kg) на уреда за цикъл (сушене) "сух памук", определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

’I.  онсумаци€ на вода в литри за ц€лостно завършен цикъл (пране, центрофугиране и сушене), използвайки стандартен 60 Ш — цикъл за пране за памук и цикъл на сушене "сух памук", определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

’II. Ќиво на шума по време на циклите на пране, центрофугиране и сушене, използвайки стандартен 60 Ш — цикъл за пране за памук и цикъл на сушене "сух памук", определено в съответствие с чл. 7, ал. 2.  огато лицата по чл. 4, ал. 1 са избрали да предостав€т информаци€ за шума от битовите уреди в съответствие с Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от т€х във въздуха, шумът, излъчван във въздуха от комбинирани перални/сушилни машини, се измерва в съответствие с Ѕƒ— EN 60704-2-4 и EN 60704-2-6 (измерване на нивото на шума) и Ѕƒ— EN 60704-3 (проверка).

’III. »зползвани€т български държавен стандарт за определ€не консумаци€та на енерги€.

3. –азмерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичното изображение по т. 1.

»зползвани цветове:

—« - ѕ - ∆ - „: циан - фуксин - жълт - черен.

ѕример: 07’0: 0 % циан, 70 % фуксин, 100 % жълт и 0 % черен.

—трелки (указатели за класа на енергийна ефективност):

- ј: ’0’0

- ¬: 70’0

- —: 30’0

- D: 00’0

- E: 03’0

- F: 07’0

- G: 0’’0

÷ветът на контура е ’070.

÷ветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.

“екстът в етикета е в черно. ‘онът е б€л.

„аст V - ћи€лни машини

1. (»зм. - ƒ¬, бр. 77 от 2004 г.) ≈тикетът е в съответствие със следното графично изображение:

(графичен знак)

2. »нформаци€та, ко€то се включва в полетата на етикета, е следната:

I. ѕроизводител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка).

II. »дентификационен номер на модела.

III.  лас на енергийна ефективност на уреда съгласно приложение є 5, част V. Ѕуквата и съответната стрелка са разположени на едно и също ниво.

¬исочината на стрелката, съдържаща буквата, е не по-малка от два пъти и не по-гол€ма от два пъти от височината на стрелките за класа.

IV. «нак за екомаркировка, ако уредът е получил такъв знак, в съответствие с Ќаредбата за Ќационалната схема за екомаркировка.

V.  онсумаци€ на енерги€ в kWh за стандартен цикъл, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

VI.  лас на измиване съгласно приложение є 5, част V.

VII.  лас на изсушаване съгласно приложение є 5, част V.

VIII. ¬местимост на уреда за стандартно разположение на приборите, чиниите и чашите, определен в съответствие с чл. 7, ал. 1.

I’.  онсумаци€ на вода в литри за напълно завършен цикъл, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

’. Ќиво на шума по време на стандартен цикъл, определено в съответствие с чл. 7, ал. 2.  огато лицата по чл. 4 са избрали да предостав€т информаци€ за шума от битовите уреди в съответствие с Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от т€х във въздуха, шумът, излъчван във въздуха от битовите ми€лни машини, се измерва в съответствие с Ѕƒ— EN 60704-2-3 (измерване на нивото на шума) и Ѕƒ— EN 60704-3 (проверка).

’I. »зползвани€т български държавен стандарт за определ€не консумаци€та на енерги€.

3. –азмерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичното изображение по т. 1.

»зползвани цветове:

—« - ѕ - ∆ - „: циан - фуксин - жълт - черен.

ѕример: 07’0: 0 % циан, 70 % фуксин, 100 % жълт и 0 % черен.

—трелки (указатели за класа на енергийна ефективност):

- ј: ’0’0

- ¬: 70’0

- —: 30’0

- D: 00’0

- E: 03’0

- F: 07’0

- G: 0’’0

÷ветът на контура е ’070.

÷ветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.

“екстът в етикета е в черно. ‘онът е б€л.

„аст VI - Ћампи

1. ≈тикетът се избира от едно от следните графични изображени€:

(графичен знак) (графичен знак)

(цветен вариант) (черно-б€л вариант)

“ам, където етикетът не е отпечатан на опаковката, а е поставен отделен етикет или етикетът е прикрепен към опаковката, тр€бва да се използва "цветни€т" вариант. јко се използва "черно-бели€т" вариант, печатни€т текст и фонът могат да бъдат в произволни цветове, които запазват четливостта на етикета.

2. »нформаци€та, ко€то се включва в полетата на етикета, е следната:

I.  лас на енергийна ефективност на уреда съгласно приложение є 5, част VI. Ѕуквата и съответната стрелка са разположени на едно и също ниво.

¬исочината на стрелката, съдържаща буквата, е не по-малка от два пъти и не по-гол€ма от два пъти от височината на стрелките за класа.

II. —ветлинен поток на лампата в лумени, определен в съответствие с чл. 7, ал. 1.

III. ¬ходна мощност на лампата във ватове, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

IV. ќб€вена средна продължителност на живот на лампата в часове, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1. “ам, където на опаковката не е включена друга информаци€ за живота на лампата, това поле може да се пропусне.

3. “ам, където информаци€та, определена в т. 2.II, 2.III и 2.IV е включена другаде върху опаковката на лампата, т€ може да не се постав€ върху етикета на лампата, както и върху кути€та, ко€то € съдържа. ¬ този случай етикетът тр€бва да се избере от едно от следните графични изображени€:

(графичен знак) (графичен знак)

(цветен вариант) (черно-б€л вариант)

4. –азмерите на етикета, полетата в него и използвани€т шрифт тр€бва да са в съответствие със следните графични изображени€:

(графичен знак) (графичен знак)

(полета) (шрифт)

≈тикетът тр€бва да бъде отделен от краищата на страните на опаковката с празна ивица от поне 5 мм. јко н€ма достатъчно гол€ма страна на опаковката, където да бъдат разположени етикетът и ивицата, или те покриват повече от 50 на сто от повърхността на най-гол€мата страна на опаковката, етикетът и празната ивица могат да бъдат намалени, но не повече, отколкото да отговор€т на горните две услови€. ¬ никакъв случай обаче етикетът не тр€бва да бъде намал€ван до по-малко от 40 на сто от негови€ стандартен размер (дължината).  ъдето опаковката е твърде малка, за да се помести такъв намален етикет, той задължително тр€бва да бъде прикрепен към лампата или към опаковката.  огато обаче етикет в стандартен размер е изложен заедно с лампата (например прикрепен към рафта, на който е лампата), в този случай не е необходимо да се прикрепва етикет към лампата.

»зползвани цветове:

—« - ѕ - ∆ - „: циан - фуксин - жълт - черен.

ѕример: 07’0 - 0 % циан, 70 % фуксин, 100 % жълт и 0 % черен.

—трелки (указатели за класа на енергийна ефективност):

ј: ’0’0

¬: 70’0

—: 30’0

D: 00’0

≈: 03’0

F: 07’0

G: 0’’0

÷ветът на контура на етикета е ’070.

÷ветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.

“екстът в етикета е в черно. ‘онът е б€л.

„аст VII - ¬ъздушни климатизатори

1. (»зм. - ƒ¬, бр. 77 от 2004 г.) ≈тикетът е в съответствие със следните графични изображени€:

≈тикет за уреди само за охлаждане - етикет 1 (графичен знак)

≈тикет за уреди за охлаждане/отопление - етикет 2 (графичен знак)

2. »нформаци€та, ко€то се включва в полетата на етикета, е следната:

I. ѕроизводител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка).

II. »дентификационен номер на модела.

«а "сплит и мултисплит уреди" - идентификаторът на модела на вътрешните и външните елементи на комбинаци€та, за ко€то се прилагат цитираните по-долу числа.

III.  лас на енергийна ефективност на уреда съгласно приложение є 5, част VII. Ѕуквата и съответната стрелка са разположени на едно и също ниво.

¬исочината на стрелката, съдържаща буквата, е не по-малка от два пъти и не по-гол€ма от два пъти от височината на стрелките за класа.

IV. «нак за екомаркировка, ако уредът е получил такъв знак, в съответствие с Ќаредбата за Ќационалната схема за екомаркировка.

V. √одишна консумаци€ на енерги€, изчислена при обща входна мощност така, както е определена в стандартите по чл. 7, ал. 1, умножена по средно 500 часа за година, за моделите за охлаждане при пълен товар, и определена в съответствие с чл. 7, ал. 1 (услови€ “1 "умерени").

VI. ќхлаждаща производителност, определена като хладилна мощност в kW, за уред в режим на охлаждане при пълен товар, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1 (услови€ “1 "умерени").

VII. ’ладилен коефициент ≈≈R на уреда в режим на охлаждане при пълен товар, определен в съответствие с чл. 7, ал. 1 (услови€ “1 "умерени").

VIII. ¬ид на уреда - само охлаждане или охлаждане/отопление. “ази стрелка е разположена на същото ниво, както и надписът за съответни€ вид.

I’. –ежим на охлаждане - въздушно охлаждане, водно охлаждане.

“ази стрелка е разположена на същото ниво, както и надписът за съответни€ вид.

’. —амо за уреди с възможности за отопление (етикет 2) - топлинната производителност на уреда като топлинна мощност в kW, в режим на отопление при пълен товар, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1 (услови€ “1 + 7—).

’I. —амо за уреди с възможности за отопление (етикет 2) - класът на енергийна ефективност при режим на отопление в съответствие с приложение є 5, част VII, изразен върху скала от ј (най-висок клас) към G (най-нисък клас), определен в съответствие с чл. 7, ал. 1 (услови€ “1 + 7—).  огато възможността за отопление на уреда е осигурена чрез съпротивителни елементи, тогава коефициентът на преобразуване (—ќ–) има стойност 1.

’II. Ќиво на шум по време на стандартна функци€, определено съгласно чл. 7, ал. 2 и в съответствие с Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от т€х във въздуха.

’III. »зползвани€т български държавен стандарт за определ€не консумаци€та на енерги€.

3. –азмерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичните изображени€ по т. 1.

»зползвани цветове:

—« - ѕ - ∆ - „: циан - фуксин - жълт - черен.

ѕример: 07’0: 0 % циан, 70 % фуксин, 100 % жълт и 0 % черен.

—трелки (указатели за класа на енергийна ефективност):

- ј: ’0’0

- ¬: 70’0

- —: 30’0

- D: 00’0

- E: 03’0

- F: 07’0

- G: 0’’0

÷ветът на контура е ’070.

÷ветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.

“екстът в етикета е в черно. ‘онът е б€л.

„аст VIII - ≈лектрически фурни

1. (»зм. - ƒ¬, бр. 77 от 2004 г.) ≈тикетът е в съответствие със следното графично изображение:

(графичен знак)

2. »нформаци€та, ко€то се включва в полетата на етикета, е следната:

I. ѕроизводител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка).

II. »дентификационен номер на модела.

III.  лас на енергийна ефективност на уреда съгласно приложение є 5, част VIII. Ѕуквата и съответната стрелка са разположени на едно и също ниво.

¬исочината на стрелката, съдържаща буквата, е не по-малка от два пъти и не по-гол€ма от два пъти от височината на стрелките за класа.

IV. «нак за екомаркировка, ако уредът е получил такъв знак, в съответствие с Ќаредбата за Ќационалната схема за екомаркировка.

V.  онсумаци€ на енерги€ в kWh за функци€(и) нагр€ване (естествена и/или принудителна циркулаци€ на въздуха) на уредите, основаваща се на стандартен товар, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

VI. »зползваем обем на отделени€та в литри, определен в съответствие с чл. 7, ал. 1.

VII. –азмер на уреда, определен, както следва:

малък 12 L У обем < 35 L

среден 35 L У обем < 65 L

гол€м 65 L У обем

“ази стрелка е разположена на същото ниво, както и надписът за съответни€ размер.

VIII. Ќиво на шума по време на функци€та, определ€ща енергийната ефективност, определено в съответствие с чл. 7, ал. 2.  огато лицата по чл. 4, ал. 1 са избрали да предостав€т информаци€ за шума от битовите уреди в съответствие с Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от т€х във въздуха, шумът, излъчван във въздуха от битовите електрически фурни, се измерва в съответствие с Ѕƒ— EN 60704-2- 10 (измерване на нивото на шума) и Ѕƒ— EN 60704-3 (проверка).

I’. »зползвани€т български държавен стандарт за определ€не консумаци€та на енерги€.

3. –азмерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичното изображение по т. 1.

»зползвани цветове:

—« - ѕ - ∆ - „: циан - фуксин - жълт - черен.

ѕример: 07’0: 0 % циан, 70 % фуксин, 100 % жълт и 0 % черен.

—трелки (указатели за класа на енергийна ефективност):

- ј: ’0’0

- ¬: 70’0

- —: 30’0

- D: 00’0

- E: 03’0

- F: 07’0

- G: 0’’0

÷ветът на контура е ’070.

÷ветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.

“екстът в етикета е в черно. ‘онът е б€л.

ѕриложение є 3 към чл. 10

(»зм. - ƒ¬, бр. 77 от 2004 г.)

»нформационен лист

„аст I - ’ладилни уреди

»нформационни€т лист съдържа следната информаци€ (т€ може да бъде дадена под формата на таблица, ко€то представ€ уредите, достав€ни от един и същ доставчик):

1. ѕроизводител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка).

2. »дентификационен номер на модела.

3. ¬ид на хладилни€ уред, както следва:

 атегори€ ќписание в информационни€ лист
1
’ладилник без отделение за ниска температура
2
’ладилник/охладител
3

’ладилник

4

’ладилник

5

’ладилник

6

’ладилник

7

’ладилник/замразител/уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти

8

«амразител/уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти тип "шкаф"

9

«амразител/уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти тип "ракла"

10

«а тази категори€ уреди доставчикът може да избере собствено описание на типа уред

4.  ласът на енергийна ефективност на модела съгласно приложение є 5, част I, изразен като " лас на енергийна ефективност . . . върху скала от ј++ (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)".  огато тази информаци€ е представена в табличен вид, т€ може да бъде изразена и по други начини, израз€ващи €сно градаци€та на скалата от ј++ (най-ефективен клас) към G (най-нискоефективен клас).

5.  огато информаци€та се представ€ в табличен вид и когато н€кой от уредите, изброени в таблицата, е получил екомаркировка в съответствие с Ќаредбата за Ќационалната схема за екомаркировка, тази информаци€ може да се включи в информационни€ лист, като в този случай описанието започва с копие на знака на екомаркировката.

6. (»зм. - ƒ¬, бр. 77 от 2004 г.)  онсумаци€ на енерги€, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1, изразена в kWh за година (т.е. за 24 h x 365 дни), и описана като: " онсумаци€ на енерги€ XYZ kWh за година, основана на стандартни опитни резултати за 24 h. ƒействителната консумаци€ на енерги€ ще зависи от това, как се използва уредът и къде е разположен.

7. ѕолезен обем на отделени€та за съхран€ване на пресни хранителни продукти (5 Ш —), определен в съответствие с чл. 7, ал. 1:

- не се отнас€ за категории 8 и 9;

- за категории 2 и 10 полезни€т обем на вс€ко отделение тр€бва да бъде описан в списък и да бъде определен в съответствие с чл. 7, ал. 1.

8. ѕолезен обем на отделени€та за съхран€ване на замразени хранителни продукти, определен в съответствие с чл. 7, ал. 1:

- не се отнас€ за категории 1, 2 и 3; за уреди от категори€ 3 се дава полезни€т обем на отделението за съхран€ване на лед;

- за категории 2 и 10 полезни€т обем на вс€ко отделение тр€бва да бъде описан в списък и да бъде определен в съответствие с чл. 7, ал. 1.

9. Ѕрой на означените звезди в отделени€та за съхран€ване на замразени хранителни продукти, ако има такива, определени в съответствие с чл. 7, ал. 1.

10. “екстът "без скрежообразуване" може да бъде включван в информационни€ лист в съответствие с установеното по чл. 7, ал. 1.

11. ¬реме за допустимо повишаване на температурата, определено в съответствие с чл. 7, ал. 1, и изразено като "»зключването на захранването е безопасно до ’ часа".

12. «амразителна мощност в килограми за 24 h, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

13.  лиматичен клас, определен в съответствие с чл. 7, ал. 1.  огато уредът е с "умерен" климатичен клас, съответното означение може да бъде пропуснато.

14. Ќиво на шум, определено съгласно чл. 7, ал. 2 и в съответствие с Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от т€х във въздуха.

15. јко моделът е произведен за "вграждане", това тр€бва да се отбележи.

 огато даден уред има повече от едно отделение за пресни и замразени хранителни продукти, следва да се добав€т допълнителни текстове към т. 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, за да се включи информаци€ и за тези отделени€. ¬ такъв случай наименованието и редът на описване тр€бва да са последователни.

 огато проектната температура на отделение не съответства на системата за означаване със звезди или на стандартната температура на отделени€ за съхран€ване на пресни хранителни продукти (5 Ш —), се посочва тази проектна температура.

јко копие от етикета, както цветно, така и черно-б€ло, е включено в информационни€ лист, в него се включва информаци€та, дадена само в информационни€ лист.

„аст II - ѕерални машини

»нформационни€т лист съдържа следната информаци€ (т€ може да бъде дадена под формата на таблица, ко€то представ€ моделите, достав€ни от един и същ доставчик):

1. ѕроизводител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка).

2. »дентификационен номер на модела.

3.  ласът на енергийна ефективност на модела съгласно приложение є 5, част II, изразен като " лас на енергийна ефективност . . . върху скала от ј (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)".  огато тази информаци€ е представена в табличен вид, т€ може да бъде изразена и по други начини, израз€ващи €сно градаци€та на скалата от ј (най-ефективен клас) към G (най-нискоефективен клас).

4.  огато информаци€та се представ€ в табличен вид и когато н€кой от уредите, изброени в таблицата, е получил екомаркировка в съответствие с Ќаредбата за Ќационалната схема за екомаркировка, тази информаци€ може да се включи в информационни€ лист, като в този случай описанието започва с копие на знака на екомаркировката.

5.  онсумаци€ на енерги€ в kWh за цикъл, използвайки стандартен 60 Ш — цикъл за памук, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1, и описана като " онсумаци€ на енерги€ XYZ kWh за цикъл, основана на стандартен 60 Ш — цикъл за памук. ƒействителната консумаци€ на енерги€ ще зависи от това как се използва уредът."

6.  лас на изпиране съгласно приложение є 5, част II, изразен като " лас на изпиране . . . върху скала от ј (най-висок) до G (най-нисък)".

 огато тази информаци€ е осигурена чрез таблица, т€ може да бъде изразена и по други начини, израз€ващи €сно градаци€та на скалата от ј (най-висок клас) до G (най-нисък клас).

7.  лас на ефективност на сушене с центрофугиране съгласно приложение є 5, част II, изразен като " лас на ефективност на сушене с центрофугиране . . . върху скала от ј (най-висок) до G (най-нисък)". —лед този запис в информационни€ лист следва за€влението:

"¬нимание, ако ¬ие използвате сушилн€ с центрофуга! »збирайки перална машина с ј-клас центрофугиране вместо G-клас центрофугиране, ¬ие ще намалите наполовина разходите си за сушене с центрофугиране. —ушенето на дрехи с центрофугиране обикновено използва повече енерги€ отколкото прането им."

“ова за€вление може да бъде включено и като бележка под лини€.

 огато тази информаци€ е осигурена чрез таблица, т€ може да бъде изразена и по други начини, израз€ващи €сно градаци€та на скалата от ј (най-висок клас) до G (най-нисък клас). «а€влението за текущите разходи се включва в таблицата или се дава като бележка под лини€.

8. ≈фективност на извличане на водата, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1, за стандартен 60 Ш — цикъл за памук, изразена като "¬ода, оставаща след центрофугиране . . . %" (като отношение на сухото пране към теглото на прането след центрофугиране).

9. ћаксимална скорост на центрофугиране, постигната за стандартен 60 Ш — цикъл за памук, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

10. ¬местимост на уреда за стандартен 60 Ш — цикъл, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

11.  онсумаци€ на вода за цикъл, използвайки стандартен 60 Ш — цикъл за памук, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

12. ѕрограмно време за стандартен 60 Ш — цикъл за памук, определено в съответствие с чл. 7, ал. 1.

13. ƒоставчиците могат да включат информаци€та от т. 6 - 12 по отношение и на други цикли на пране.

14. —редната годишна консумаци€ на енерги€ и вода, основаваща се на 200 стандартни 60 Ш — цикъла за памук. “ова се израз€ва като "√одишна консумаци€ за 4-членно домакинство (200 стандартни 60 Ш — цикъла за памук)".

15. Ќиво на шум по време на циклите на пране и центрофугиране, използвайки стандартен 60 Ш — цикъл за памук, определено в съответствие с чл. 7, ал. 2 и в съответствие с Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от т€х във въздуха.

јко копие от етикета, както цветно, така и черно-б€ло, е включено в информационни€ лист, в него се включва информаци€та, дадена само в информационни€ лист.

„аст III - —ушилни машини

»нформационни€т лист съдържа следната информаци€ (т€ може да бъде дадена под формата на таблица, ко€то представ€ моделите, достав€ни от един и същ доставчик):

1. ѕроизводител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка).

2. »дентификационен номер на модела.

3.  лас на енергийна ефективност на модела съгласно приложение є 5, част III, изразен като " лас на енергийна ефективност . . . върху скала от ј (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)".  огато тази информаци€ е осигурена чрез таблица, т€ може да бъде изразена и по други начини, израз€ващи €сно градаци€та на скалата от ј (най-ефективен клас) до G (най-нискоефективен клас).

4.  огато информаци€та се представ€ в табличен вид и когато н€кой от уредите, изброени в таблицата, е получил екомаркировка в съответствие с Ќаредбата за Ќационалната схема за екомаркировка, тази информаци€ може да се включи в информационни€ лист, като в този случай описанието започва с копие на знака на екомаркировката.

5.  онсумаци€ на енерги€ (приложение є 2, част III, т. 2.V).

6. ќб€вена вместимост за памук (приложение є 2, част III, т. 2.VI).

7.  онсумаци€ на вода, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1 - за цикъл от програмата "сух памук", ако е възможно.

8. ¬реме за сушене, определено в съответствие с чл. 7, ал. 1 - за цикъл от програмата "сух памук".

9. —ъщата информаци€, както в т. 5, 6, 7 и 8, но по отношение на програми за "изсушен за гладене памук" и за "лесноподдържан текстил". “ези редове могат да бъдат пропуснати, ако съответни€т уред н€ма подобни цикли.

10. ƒоставчиците могат да включат информаци€та от т. 5 - 8 по отношение и на други цикли на сушене.

11. —редна годишна консумаци€ на енерги€ (и на вода, ако е възможно), основана на използването на програми за сушенето на 150 kg пране при режим "сух памук", плюс 280 kg пране при режим "изсушен за гладене памук", плюс 150 kg пране при режим "лесноподдържан текстил". “ова се израз€ва като "√одишна консумаци€ за 4-членно домакинство при нормално използване на сушилн€та".

12. “ип на уреда - с въздушно отвеждане или кондензиране, определен в съответствие с чл. 7, ал. 1 (приложение є 2, част III, т. 2.VII).

13. Ќиво на шума, определено съгласно чл. 7, ал. 2 и в съответствие с Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от т€х във въздуха.

јко копие от етикета, както цветно, така и черно-б€ло, е включено в информационни€ лист, в него се включва информаци€та, дадена само в информационни€ лист.

„аст IV -  омбинирани перални/сушилни машини

»нформационни€т лист съдържа следната информаци€ (т€ може да бъде дадена под формата на таблица, ко€то представ€ моделите, достав€ни от един и същ доставчик):

1. ѕроизводител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка).

2. »дентификационен номер на модела.

3.  лас на енергийна ефективност на модела съгласно приложение є 5, част IV, изразен като " лас на енергийна ефективност . . . върху скала от ј (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)".  огато тази информаци€ е осигурена чрез таблица, т€ може да бъде изразена и по други начини, израз€ващи €сно градаци€та на скалата от ј (най-ефективен клас) до G (най-нискоефективен клас).

4.  огато информаци€та се представ€ в табличен вид и когато н€кой от уредите, изброени в таблицата, е получил екомаркировка в съответствие с Ќаредбата за Ќационалната схема за екомаркировка, тази информаци€ може да се включи в информационни€ лист, като в този случай описанието започва с копие на знака на екомаркировката.

5.  онсумаци€ на енерги€ за пране, центрофугиране и сушене в kWh за напълно завършен цикъл на действие съгласно приложение є 2, част IV, т. 2.V.

6.  онсумаци€ на енерги€ само за пране и центрофугиране в kWh за цикъл на пране съгласно приложение є 2, част IV, т. 2.VI.

7.  лас на изпиране съгласно приложение є 5, част IV, изразен като " лас на изпиране . . . върху скала от ј (най-висок) до G (най-нисък)". “ова може да бъде изразено и по други начини, израз€ващи €сно градаци€та на скалата от ј (най-висок клас) до G (най-нисък клас).

8. ≈фективност на извличане на вода за стандартен 60 Ш — цикъл на пране за памук, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1, изразена като "ќстатъчна вода след центрофугиране . . . %" (като отношение на сухото пране към теглото на прането след центрофугиране).

9. ѕостигната максимална скорост на центрофугиране съгласно приложение є 2, част IV, т. 2.VIII.

10. ¬местимост на уреда при пране за стандартен 60 Ш — цикъл съгласно приложение є 2, част IV, т. 2.I’.

11. ¬местимост на уреда при сушене за стандартен цикъл на сушене "сух памук" съгласно приложение є 2, част IV, т. 2.’.

12.  онсумаци€ на вода при пране, центрофугиране и сушене в литри за напълно завършен цикъл на действие съгласно приложение є 2, част IV, т. 2.’I.

13.  онсумаци€ на вода само за пране и центрофугиране в литри за стандартен 60 Ш — цикъл на пране (и центрофугиране) за памук, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

14. ¬реме за пране и сушене. ѕрограмното време за напълно завършен цикъл на действие (60 Ш — цикъл на пране и цикъл на сушене "сух памук") за стандартен капацитет на пране, определено в съответствие с чл. 7, ал. 1.

15. ƒоставчиците могат да включат информаци€та по т. 5 - 14 по отношение и на други цикли на пране и/или сушене.

16.  онсумаци€та на енерги€ и вода, равна на 200 пъти консумаци€та по т. 5 (енерги€) и т. 12 (вода). “ова се израз€ва като "√одишна консумаци€ за 4-членно домакинство, използващо винаги сушилн€та (200 цикъла)".

17.  онсумаци€та на енерги€ и вода, равна на 200 пъти консумаци€та по т. 6 (енерги€) и т. 13 (вода). “ова се израз€ва като "√одишна консумаци€ за 4-членно домакинство, когато не се използва сушилн€та (200 цикъла)".

18. Ќиво на шум за циклите на пране, центрофугиране и сушене, използвайки стандартен 60 Ш — цикъл на пране за памук и цикъл на сушене "сух памук", определено съгласно чл. 7, ал. 2 и в съответствие с Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от т€х във въздуха.

јко копие от етикета, както цветно, така и черно-б€ло, е включено в информационни€ лист, в него се включва информаци€та, представена само в информационни€ лист.

„аст V - ћи€лни машини

»нформационни€т лист съдържа следната информаци€ (т€ може да бъде дадена под формата на таблица, ко€то представ€ моделите, достав€ни от един и същ доставчик):

1. ѕроизводител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка).

2. »дентификационен номер на модела.

3.  лас на енергийна ефективност на модела, определен в съответствие с приложение є 5, част V, изразен като " лас на енергийна ефективност . . .

върху скала от ј (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)".  огато тази информаци€ е осигурена чрез таблица, т€ може да бъде изразена и по други начини, израз€ващи €сно градаци€та на скалата от ј (най-ефективен клас) до G (най-нискоефективен клас).

4.  огато информаци€та се представ€ в табличен вид и когато н€кой от уредите, изброени в таблицата, е получил екомаркировка в съответствие с Ќаредбата за Ќационалната схема за екомаркировка, тази информаци€ може да се включи в информационни€ лист, като в този случай описанието започва с копие на знака на екомаркировката.

5. »ме на производител, код или означение за "стандартни€" цикъл, за които се отнас€ информаци€та на етикета и във фиша.

6.  онсумаци€ на енерги€ в kWh за цикъл, използвайки стандартен цикъл, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1 и изразена като " онсумаци€ на енерги€ XYZ kWh за стандартен цикъл, използвайки студена вода за пълнене. ƒействителната консумаци€ на енерги€ ще зависи от това как се използва уредът".

7.  лас на измиване съгласно приложение є 5, част V, изразен като " лас на измиване . . . върху скала от ј (най-висок) до G (най-нисък)". “ова може да бъде изразено и по други начини, израз€ващи €сно градаци€та на скалата от ј (най-висок клас) до G (най-нисък клас).

8.  лас на изсушаване съгласно приложение є 5, част V, изразен като " лас на изсушаване . . . върху скала от ј (най-висок) до G (най-нисък)".

“ова може да бъде изразено и по други начини, израз€ващи €сно градаци€та на скалата от ј (най-висок клас) до G (най-нисък клас).

9. ¬местимост на уреда за стандартно разположение на приборите, чиниите и чашите съгласно приложение є 2, част V, т. 2.VIII.

10.  онсумаци€ на вода за цикъл в литри съгласно приложение є 2, част V, т. 2.I’.

11. ѕрограмно време за стандартен цикъл, определено в съответствие с чл. 7, ал. 1.

12. ƒоставчиците могат да включат информаци€та по т. 5 - 11 по отношение и на други цикли.

13. √одишната консумаци€ на енерги€ и вода, равна на 220-кратно използване на уреда, изразена в т. 6 (енерги€) и в т. 10 (вода). “ова се израз€ва като "√одишна консумаци€ (220 цикъла)".

14. Ќиво на шум по време на стандартен цикъл, определено съгласно чл. 7, ал. 2 и в съответствие с Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от т€х във въздуха.

јко копие от етикета, както цветно, така и черно-б€ло, е включено в информационни€ лист, в него се включва информаци€та, представена само в информационни€ лист.

„аст VI - Ћампи

1. »нформационни€т лист съдържа следната информаци€, специфицирана в етикета на лампата:

а) клас на енергийна ефективност на лампата (приложение є 2, част VI, т. 2.I);

б) светлинен поток на лампата в лумени (приложение є 2, част VI, т. 2.II);

в) входна мощност на лампата във ватове (приложение є 2, част VI, т. 2.III);

г) об€вена средна продължителност на живот на лампата в часове (приложение є 2, част VI, т. 2.IV).

2.  огато лампата не е снабдена с техническо описание, доставени€т с не€ етикет може да бъде приет за информационен лист.

„аст VII - ¬ъздушни климатизатори

»нформационни€т лист съдържа следната информаци€ (т€ може да бъде дадена под формата на таблица, ко€то представ€ моделите, достав€ни от един и същ доставчик):

1. ѕроизводител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка).

2. »дентификационен номер на модела.

«а "сплит и мултисплит уреди" - идентификаторът на модела на вътрешните и външните елементи на комбинаци€та, за ко€то се прилагат цитираните по-долу числа.

3.  лас на енергийна ефективност на модела съгласно приложение є 5, част VII, изразен като " лас на енергийна ефективност . . . върху скала от ј (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)".  огато тази информаци€ е осигурена чрез таблица, т€ може да бъде изразена и по други начини, израз€ващи €сно градаци€та на скалата от ј (най-ефективен клас) до G (най-нискоефективен клас).

4.  огато информаци€та се представ€ в табличен вид и когато н€кой от уредите, изброени в таблицата, е получил екомаркировка в съответствие с Ќаредбата за Ќационалната схема за екомаркировка, тази информаци€ може да се включи в информационни€ лист, като в този случай описанието започва с копие на знака на екомаркировката.

5. √одишна консумаци€ на енерги€, равна на средно 500 часа годишна употреба, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1 (услови€ “1 "умерени"), съгласно приложение є 2, част VII, т. 2.V.

6. ќхлаждаща производителност, определена като хладилна мощност в kW на уреда в режим на охлаждане при пълен товар, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1 (услови€ “1 "умерени") съгласно приложение є 2, част VII, т. 2.VI.

7. ’ладилен коефициент ≈≈R на уреда в режим на охлаждане при пълен товар, определен в съответствие с чл. 7, ал. 1 (услови€ “1 "умерени").

8. ¬ид на уреда - само за охлаждане, за охлаждане/отопление.

9. –ежим на охлаждане - въздушно охлаждане, водно охлаждане.

10. —амо за уреди с възможности за отопление - топлинната производителност на уреда, изразена като топлинна мощност в kW, в режим на отопление при пълен товар, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1 (услови€ “1+7—) съгласно приложение є 2, част VII, т. 2.’.

11. —амо за уреди с възможности за отопление - класът на енергийна ефективност при режим на отопление съгласно приложение є 5, част VII, изразен върху скала от ј (най-висок клас) към G (най-нисък клас), определен в съответствие с чл. 7, ал. 1 (услови€ “1+7—) съгласно приложение є 2, част VII, т. 2.’I.  огато възможността за отопление на уреда е осигурена чрез съпротивителни елементи, тогава коефициентът на преобразуване (—ќ–) има стойност 1.

12. Ќиво на шум по време на стандартна функци€, определено съгласно чл. 7, ал. 2 и в съответствие с Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от т€х във въздуха.

13. ƒоставчиците могат да предостав€т допълнителна информаци€ по т. 5 - 8 по отношение на други тестови услови€, определени в съответствие с чл. 7, ал. 1.

јко копие от етикета, както цветно, така и черно-б€ло, е включено в информационни€ лист, в него се включва информаци€та, представена само в информационни€ лист.

„аст VIII - ≈лектрически фурни

»нформационни€т лист съдържа следната информаци€ (т€ може да бъде дадена под формата на таблица, ко€то представ€ моделите, достав€ни от един и същи доставчик):

1. ѕроизводител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка).

2. »дентификационен номер на модела.

3.  лас на енергийна ефективност на отделението/отделени€та на модела, определен в съответствие с приложение є 5, част VIII, изразен като " лас на енергийна ефективност . . . върху скала от ј (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)".  огато тази информаци€ е осигурена чрез таблица, т€ може да бъде изразена и по други начини, израз€ващи €сно градаци€та на скалата от ј (най-ефективен клас) до G (най-нискоефективен клас). ѕосочва се означението на функци€та нагр€ване, в ко€то е определен класът на енергийна ефективност.

4.  огато информаци€та се представ€ в табличен вид и когато н€кой от уредите, изброени в таблицата, е получил екомаркировка в съответствие с Ќаредбата за Ќационалната схема за екомаркировка, тази информаци€ може да се включи в информационни€ лист, като в този случай описанието започва с копие на знака на екомаркировката.

5.  онсумаци€ на енерги€ в kWh за функци€/функции нагр€ване (естествена и/или принудителна циркулаци€ на въздуха и/или прегр€та пара) на уредите, основаваща се на стандартен товар, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

6. »зползваем обем на отделени€та в литри, определен в съответствие с чл. 7, ал. 1.

7. –азмер на уреда, определен, както следва:

малък 12 L У обем < 35 L

среден 35 L У обем < 65 L

гол€м 65 L У обем

“ази стрелка е разположена на същото ниво, както и надписът за съответни€ размер.

8. ¬реме, необходимо за "готвене" при стандартен товар, определено в съответствие с чл. 7, ал. 1.

9. Ќиво на шум по време на функци€та, определ€ща енергийната ефективност, определено съгласно чл. 7, ал. 2 и в съответствие с Ќаредбата за изисквани€та за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от т€х във въздуха.

10. ƒеклараци€та за консумираната енерги€, когато не се изпълн€ва функци€ нагр€ване и фурната е в най-ниското си ниво на потребление на енерги€, веднага щом българските стандарти, въвеждащи подход€щите хармонизирани стандарти за загубите при "stand-by" състо€ние на фурната, станат достъпни.

11. ѕлощта на най-гол€мата повърхност за печене, изразена в сmЭ, определена в съответствие с чл. 7, ал. 1.

јко копие от етикета, както цветно, така и черно-б€ло, е включено в информационни€ лист, в него се включва информаци€та, представена само в информационни€ лист.

ѕриложение є 4

към чл. 12, ал. 2

»зисквани€ при продажби, изключващи излагането пред потенциални потребители

„аст I - ’ладилни уреди

 аталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или други електронни медии съгласно чл. 12, ал. 2, т. 1 съдържат копие на етикета или следната информаци€, представена в посочени€ ред:

1.  лас на енергийна ефективност (приложение є 3, част I, т. 4).

2.  онсумаци€ на енерги€ (приложение є 3, част I, т. 6).

3. ѕолезен обем на отделени€та за съхран€ване на пресни хранителни продукти (приложение є 3, част I, т. 7).

4. ѕолезен обем на отделени€та за съхран€ване на замразени хранителни продукти (приложение є 3, част I, т. 8).

5. Ѕрой на означените звезди в отделени€та за съхран€ване на замразени хранителни продукти (приложение є 3, част I, т. 9).

6. Ќиво на шум (приложение є 3, част I, т. 14).

 огато в информационни€ лист се дава и друга информаци€, т€ се включва в горни€ списък по реда, уточнен в информационни€ лист.

Ўрифтовете и размерите им, с които се отпечатва ц€лата информаци€, тр€бва да позвол€ват т€ да бъде четлива.

„аст II - ѕерални машини

 аталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или други електронни медии съгласно чл. 12, ал. 2, т. 2 съдържат копие на етикета или следната информаци€, представена в посочени€ ред:

1.  лас на енергийна ефективност (приложение є 3, част II, т. 3).

2.  онсумаци€ на енерги€ (приложение є 3, част II, т. 5).

3.  лас на изпиране (приложение є 3, част II, т. 6).

4.  лас на ефективност на сушене с центрофугиране (приложение є 3, част II, т. 7).

5. ћаксимална скорост на центрофугиране (приложение є 2, част II, т. 2.VIII).

6. ¬местимост (приложение є 2, част II, т. 2.I’).

7.  онсумаци€ на вода (приложение є 2, част II, т. 2.’).

8. √одишна консумаци€ за 4-членно домакинство (приложение є 3, част II, т. 14).

9. Ќиво на шум (приложение є 2, част II, т. 2.’I).

 огато в информационни€ лист се предостав€ и друга информаци€, т€ се включва в горни€ списък по реда, уточнен в информационни€ лист.

Ўрифтовете и размерите им, с които се отпечатва ц€лата информаци€, тр€бва да позвол€ват т€ да бъде четлива.

„аст III - —ушилни машини

 аталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или други електронни медии съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 тр€бва да съдържат копие на етикета или следната информаци€, представена в посочени€ ред:

1.  лас на енергийна ефективност (приложение є 3, част III, т. 3).

2.  онсумаци€ на енерги€ (приложение є 2, част III, т. 2.V).

3. ќб€вена вместимост за памук (приложение є 2, част III, т. 2.VI).

4.  онсумаци€ на вода за цикъл (ако е възможно) (приложение є 3, част III, т. 7).

5. √одишна консумаци€ за 4-членно домакинство (приложение є 3, част III, т. 11).

6. Ќиво на шум (приложение є 2, част III, т. 2.VIII).

 огато в информационни€ лист се предостав€ и друга информаци€, т€ се включва в горни€ списък по реда, уточнен в информационни€ лист.

Ўрифтовете и размерите им, с които се отпечатва ц€лата информаци€, тр€бва да позвол€ват т€ да бъде четлива.

„аст IV -  омбинирани перални/сушилни машини

 аталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или други електронни медии съгласно чл. 12, ал. 2, т. 4 тр€бва да съдържат копие на етикета или следната информаци€, представена в посочени€ ред:

1.  лас на енергийна ефективност (приложение є 3, част IV, т. 3).

2.  онсумаци€ на енерги€ (само пране и центрофугиране) (приложение є 3, част IV, т. 5).

3.  онсумаци€ на енерги€ (пране, центрофугиране и сушене)

(приложение є 3, част IV, т. 6).

4.  лас на изпиране (приложение є 3, част IV, т. 7).

5. ≈фективност при извличането на вода (приложение є 3, част IV, т. 8).

6. ћаксимална скорост на центрофугиране (приложение є 3, част IV, т. 9).

7. ¬местимост (пране) (приложение є 3, част IV, т. 10).

8. ¬местимост (сушене) (приложение є 3, част IV, т. 11).

9.  онсумаци€ на вода (пране, центрофугиране и сушене) (приложение є 3, част IV, т. 12).

10.  онсумаци€ на вода (само пране и центрофугиране) (приложение є 3, част IV, т. 13).

11. √одишна консумаци€ за 4-членно домакинство, използващо винаги сушилн€та (200 цикъла) (приложение є 3, част IV, т. 16).

12. √одишна консумаци€ за 4-членно домакинство, неизползващо никога сушилн€та (200 цикъла) (приложение є 3, част IV, т. 17).

13. Ќиво на шум (приложение є 3, част IV, т. 18).

 огато в информационни€ лист се предостав€ и друга информаци€, т€ се включва в горни€ списък по реда, уточнен в информационни€ лист.

Ўрифтовете и размерите им, с които се отпечатва ц€лата информаци€, тр€бва да позвол€ват т€ да бъде четлива.

„аст V - ћи€лни машини

 аталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или други електронни медии съгласно чл. 12, ал. 2, т. 5 тр€бва да съдържат копие на етикета или следната информаци€, представена в посочени€ ред:

1.  лас на енергийна ефективност (приложение є 3, част V, т. 3).

2. Ќаименование на стандартни€ цикъл (приложение є 3, част V, т. 5).

3.  онсумаци€ на енерги€ (приложение є 3, част V, т. 6).

4.  лас на измиване (приложение є 3, част V, т. 7).

5.  лас на изсушаване (приложение є 3, част V, т. 8).

6. ¬местимост (приложение є 2, част V, т. 2.VIII).

7.  онсумаци€ на вода (приложение є 2, част V, т. 2.I’).

8. √одишна консумаци€ (220 цикъла) (приложение є 3, част V, т. 13).

9. Ќиво на шум (приложение є 2, част V, т. 2.’).

 огато в информационни€ лист се предостав€ и друга информаци€, т€ се включва в горни€ списък по реда, уточнен в информационни€ лист.

Ўрифтовете и размерите им, с които се отпечатва ц€лата информаци€, тр€бва да позвол€ват т€ да бъде четлива.

„аст VI - Ћампи

 аталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или други електронни медии съгласно чл. 12, ал. 2, т. 6 тр€бва да съдържат копие на етикета или следната информаци€, представена в посочени€ ред:

1.  лас на енергийна ефективност на лампата (приложение є 2, част VI, т. 2.I), изразен като " лас на енергийна ефективност . . . . . . върху скала от ј (най-ефективен) към G (най-нискоефективен)".  огато тази информаци€ е представена в табличен вид, т€ може да бъде изразена и по други начини, израз€ващи €сно градаци€та на скалата от ј (най-ефективен клас) към G (най- нискоефективен клас).

2. —ветлинен поток на лампата (приложение є 2, част VI, т. 2.II).

3. ¬ходна мощност на лампата (приложение є 2, част VI, т. 2.III).

4. ќб€вена средна продължителност на живот на лампата (приложение є 2, част VI, т. 2.IV).

( огато в каталога не е дадена информаци€ за средната продължителност на живота на лампата, тази информаци€ може да се изпусне).

 огато в информационни€ лист се предостав€ и друга информаци€, т€ се включва в горни€ списък по реда, уточнен в информационни€ лист.

Ўрифтовете и размерите им, с които се отпечатва ц€лата информаци€, тр€бва да позвол€ват т€ да бъде четлива.

„аст VII - ¬ъздушни климатизатори

 аталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или други електронни медии съгласно чл. 12, ал. 2, т. 7 съдържат копие на етикета или следната информаци€, представена в посочени€ ред:

1. »ме на доставчик или търговска марка (приложение є 3, част VII, т. 1).

2. »дентификационен номер на модела на доставчика (приложение є 3, част VII, т. 2).

«а "сплит и мултисплит уреди" - идентификационни€т номер на модела на вътрешните и външните елементи на комбинаци€та.

3.  лас на енергийна ефективност на модела (приложение є 3, част VII, т. 3).

4.  огато уредът е получил екомаркировка в съответствие с Ќаредбата за Ќационалната схема за екомаркировка, копие на знака на екомаркировката може да се включи към материалите по чл. 12, ал. 2, т. 7 (приложение є 3, част VII, т. 4).

5. √одишна консумаци€ на енерги€ (приложение є 3, част VII, т. 5).

6. ќхлаждаща производителност (приложение є 3, част VII, т. 6).

7. ’ладилен коефициент ≈≈R на уреда в режим на охлаждане при пълен товар (приложение є 3, част VII, т. 7).

8. ¬ид на устройството - само за охлаждане, за охлаждане/отопление (приложение є 3, част VII, т. 8).

9. –ежим на охлаждане (приложение є 3, част VII, т. 9).

10. —амо за уреди с възможности за отопление - топлинната производителност на уреда (приложение є 3, част VII, т. 10).

11. —амо за уреди с възможности за отопление - класът на енергийна ефективност при режим на отопление (приложение є 3, част VII, т. 11).

12. Ќиво на шум по време на стандартна функци€ (приложение є 3, част VII, т. 12).

 огато в информационни€ лист се предостав€ и друга информаци€, т€ се включва в горни€ списък по реда, уточнен в информационни€ лист.

Ўрифтовете и размерите им, с които се отпечатва ц€лата информаци€, тр€бва да позвол€ват т€ да бъде четлива.

„аст VIII - ≈лектрически фурни

 аталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или други електронни медии съгласно чл. 12, ал. 2, т. 8, включващи оферти за "built-in" фурни за интегрирани кухни, тр€бва да съдържат копие на етикета или следната информаци€, представена в посочени€ ред:

1. “ърговска марка на доставчик и идентификационен номер на модела (приложение є 3, част VIII, т. 1 и 2).

2.  лас на енергийна ефективност (приложение є 3, част VIII, т. 3).

3.  онсумаци€ на енерги€ (приложение є 3, част VIII, т. 5).

4. »зползваем обем (приложение є 3, част VIII, т. 6).

5. –азмер (приложение є 3, част VIII, т. 7).

6. Ќиво на шум (приложение є 3, част VIII, т. 9).

 огато в информационни€ лист се предостав€ и друга информаци€, т€ се включва в горни€ списък по реда, уточнен в информационни€ лист.

Ўрифтовете и размерите им, с които се отпечатва ц€лата информаци€, тр€бва да позвол€ват т€ да бъде четлива.

ѕриложение є 5

към чл. 13

 лас на енергийна ефективност

„аст I - ’ладилни уреди

1. ќпределение на класове ј+ и ј++

”стройството се класифицира от клас ј+ или ј++, когато индексът на енергийна ефективност алфа (Ia) се намира в обхвата, определен в таблица 1.

“аблица 1

»ндекс на енергийна ефективност a (Ia)  лас на енергийна ефективност
30 > Ia

A++

42 > Ia ' 30 ј+
Ia ' 42 ј до G (виж част 2)

»ндексът на енергийна ефективност Ia в таблица 1 се определ€, като:

AC

Ia = §§§ x 100,

SCa

където:

ј— е равно на годишната консумаци€ на енерги€ на устройството (в съответствие с приложение є 2, част I, т. 2.V);

SCa е равно на стандартната годишна консумаци€ на енерги€ a на устройството.

SCa е изчислена като:

25 - Tc

ћa x Д (Vc x _______ x FF x CC x BI) + Na + CH,

ќтделени€ 20

където:

Vс е полезни€т обем (в литри) на отделени€та (в съответствие със стандартите, посочени в чл. 7, ал. 1);

“с е проектната температура (в Ш —) на отделението.

—тойностите на ћa и Na са дадени в таблица 2.

—тойностите на FF, CC, BI и CH са дадени в таблица 3.

“аблица 2

 атегори€ ¬ид на уреда “емпература на най-студеното отделение ћа Na
1

’ладилник без отделение за ниска температура

> - 6 Ш C 0,233

245

2
’ладилник/охладител > - 6 Ш C 0,233 245
3
’ладилник без звезда > - 6 Ш C 0,233 245
4
’ладилник (*) У - 6 Ш C * 0,643 191
5
’ладилник (**) У - 12 Ш C ** 0,450 245
6
’ладилник (***) У - 18 Ш C ***/*(***) 0,777 303
7

’ладилник/замразител/уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти *(***)

У - 18 Ш C ***/*(***) 0,777 303
8

«амразител/уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти тип "шкаф"

У - 18 Ш C *(***) 0,539 315
9

«амразител/уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти тип "ракла"

У - 18 Ш C *(***) 0,472 286
10

”реди с повече от една врата и други

  (1) (1)

(1) «а тези устройства температурата и бро€т на означените звезди на отделението с най-ниска температура определ€т стойностите на ћ и N. ”стройства с отделени€ с температура 18 Ш — *(***) се разглеждат като "хладилник/замразител/уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти *(***)".

“аблица 3

 оригиращ фактор —тойност ”словие
FF (без скрежообразуване) 1,2 ќтделени€ за съхран€ване на замразени хранителни продукти "без скрежообразуване" (с принудителна циркулаци€)
1 ƒруги, различни от горните
CC (климатичен клас) 1,2 ”стройства клас "тропически"

1,1 ”стройства клас "субтропически"

1 ƒруги, различни от горните

BI (за вграждане 1,2) ”стройства за вграждане (1) с широчина под 58 см  
1 ƒруги, различни от горните
CH (отделени€ за охлаждане) 50 kWh/год. ”стройства с отделение за охлаждане с обем най-малко 15 литра

0 ƒруги, различни от горните

(1) ”стройство се приема, че е "за вграждане" само ако е проектирано изключително за инсталиране в "интегрирани кухни" с необходимост от довършителни дейности по вграждането и проверка на оборудването като ц€ло.

јко устройството не е от клас ј+ или ј++, то се класифицира в съответствие с част 2.

2. ќпредел€не на класове от ј до G

 ласът на енергийна ефективност на уреда се определ€ в съответствие с таблица 1:

“аблица 1

ѕоказател за енергийна ефективност: ≤  лас на енергийна ефективност
I < 55 ј
55 У I < 75 ¬
75 У I < 90 C
90 У I < 100 D
100 У I < 110 E
110 У I < 125 F
125 У I G

където:

- "показател за енергийна ефективност" (изразен в проценти) е съотношението на годишната консумаци€ на енерги€ на уреда (в съответствие с приложение є 2, част I, т. 2.V) към годишната консумаци€ на енерги€ на уреда по стандарт;

- "стандартна годишна консумаци€ на енерги€" на уреда (изразена в kWh за година) е = ћ x използваеми€ полезен обем + N;

- "използваем полезен обем" (изразен в литри) = полезни€т обем на отделени€та за пресни хранителни продукти + Q x полезни€ обем на отделени€та за замразени хранителни продукти;

- стойностите на M, N и Q се вземат от таблица 2.

“аблица 2

 атегори€ ¬ид на уреда Q M N
1 ’ладилник без отделение за ниска температура - 0,233 245
2 ’ладилник/охладител 0,75(1) 0,233

245

3 ’ладилник без звезда 1,25 0,233 245
4 ’ладилник (*) 1,55 0,643 191
5 ’ладилник (**) 1,85 0,450 245
6

’ладилник/замразител/ уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти *(***)

(3) 0,777 303
7 ’ладилник (***) 2,15 0,657 235
8

«амразител/уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти тип "шкаф"

2,15 (2) 0,472 286
9

«амразител/уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти тип "ракла"

2,15 (2) 0,446

181

10

”реди с повече от една врата и други

(3) (4) (4)

(2) за хладилник/охладител използваеми€т полезен обем = полезни€т обем на отделени€та за съхран€ване на пресни хранителни продукти + Q x полезни€ обем на отделението за повишена температура (10 Ш —) (изразено в литри);

(3) за уредите "без скрежообразуване" съгласно приложение є 3, част I, т. 10 този показател се умножава с условен коефициент 1,2, като стойността му в този случай е 2,58. (“ова се налага поради възможното отклонение на метода за измерване, който не допуска образуване на скреж в нескрежообразуващите уреди, тъй като на практика образуването на скреж увеличава консумаци€та на енерги€);

(4) използваеми€т полезен обем AV се изчисл€ва по формулата:

 

AV = 25 - Tc x Vc x Fc за всички отделени€,

20

където “с е проектната температура (в Ш —) на вс€ко отделение, Vc е полезни€т обем (в литри) на вс€ко отделение, а Fc е коефицент, равен на 1,2 за "нескрежообразуващите" отделени€ и е равен на 1 за другите отделени€;

(5) за тези уреди стойностите на ћ и N се определ€т от температурата и от бро€ на звездите на отделението с най-ниска температура, както следва:

“аблица 3

“емпература на най-студеното отделение  лас ћ N
> - 6 Ш —

1/2/3 ’ладилник без отделение за ниска температура (хладилник без звезди) хладилник/охладител

0,233 245
У - 6 Ш — * 4 ’ладилник (*) 0,643 191
У -12 Ш — ** 5 ’ладилник (**) 0,450 245
У -18 Ш — *** 6 ’ладилник (***) 0,657 235

У -18 Ш — *(***) със замразител- на мощност

7 ’ладилник/замразител/ уред за съхран€ване на замразени хранителни продукти с отделение за ниска температура *(***) 0,777 303

„аст II - ѕерални машини

1.  ласът на енергийна ефективност на уреда се определ€ в съответствие с таблица 1:

“аблица 1

 лас на енергийна ефективност

 онсумаци€ на енерги€ "—" в kWh за кg пране при стандартен 60 Ш цикъл за памук съгласно чл. 7, ал. 1

ј C У 0,19
¬ 0,19 < C У 0,23
0,23 < C У 0,27
D 0,27 < C У 0,31
0,31 < C У 0,35
F

0,35 < C У 0,39

G 0,39 < C

 

‘орум битова техника ї ƒокументи ї Ќаредба_класове