Списък на форумите Форум битова техника
Ремонт на перални , съдомиални , сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника

Форум битова техника » Статии » Зaмяна на фреон R12 с R134a

Замяна на фреон R12 с R134а

Преведено от :
http://www.allchemi.com/rus/refregerants/service1.html

Основни сведения. При замяна (ретрофит) на фреон R12 с R134a трябва да се обърне внимание на възможността за промяна на производителността. На рисунката е показано изменението на началната производителност на инсталация (модел "L'Unite Неrmetiquc"), работеща с фреон R12 и преработена на R134a, в зависимост от температурата на кипене. Както се вижда на рисунката, с понижение на температурата на кипене производителността намалява.Това може да се предотврати по два начина:

  • увеличаване на обема на цилиндрите на компресора за компенсация на ниската производителност;
  • увеличение на ефективността на работа на инсталацията с цел възстановяване на началната производителност или максимално доближаване до нея.

Но може да се случи така, че производителността на системата при работа с новия фреон да е по висока от производителността със стария. В този случай е необходимо да се ограничи нейното значение, за което съществуват различни начини.

Към хладилни системи, зареждани с фреон R134a, се предявават различни изисквания.

Зависимост на относителната студопроизводителност Q0отн (в сравнение с R12) при работе с фреон R134a от температурата на кипене: 1 - ниско налягане на кипене; 2 - средно и високо налягане на кипене

Зависимост на относителната производителност Q0отн (в сравнение с R12) при работа на R134a от температурата на кипене: 1 - ниско налягане на кипене; 2 - средно и високо налягане на кипене

1. В работещ компресор е необходимо да се замени минералното масло със синтетично. Синтетичните масла трябва да имат съответна плътност, която се достига с помоща на добавки, и да бъдат стабилни в течение на продължителен период от време.

Изборът на хладилно масло зависи от няколко фактора, в това число от възможността му за връщане в компресора, смазващи способности, а също от съвместимостта му с материалите. Синтетични масла се произвеждат фирмите "Кастрол", "Мобил", "Лабризол", "Хенкел" и др. Препоръки за това, какво масло трябва да се използва в хладилното оборудване могат да се получат в завода - производител на хладилното оборудване. При работа със синтетични масла е необходимо да се обърне внимание във връзка с тяхната тенденция към поглъщане на влага, което създава проблеми при монтажа и ремонта на хладилните системи. Освен това, те са агресивни по отношение на медни детайли и разтварят медта, която след това се отлага върху другите елементи на конструкцията вследствие образуването на химически съединения.Намаляването на степента на хидрофилност на маслата ще позволи едновременно да се намали тяхната агресивност по отношение на медта.

Необходимо е да сведем до минимум контакта на маслата с въздуха; съхраняването им трябва да става в херметични контейнери. Синтетичните масла не се смесват с минерални, затова при ретрофит на оборудването (работещо с R12 и минерално масло) използовайки R134a и синтетично масло с цел достигане на еквивалентност на сместа, остатъците от минералното масло не трябва да бъдат повече от 5 % от общото количество смазка в системата. Това изискване прави необходимо включването в процедурата на ретрофита на многократна промивка на системата, което не се налага при използване на сервизни смеси със средно налягане и алкилбензолни масла. Допустимото остатъчно съдържание на минерално масло в значителна степен зависи от конструкцията на системата и условията на експлоатация. Ако в хладилното оборудване се наблюдават признаци на ниско топлоотдаване в изпарителя или недостатъчно връщане на маслото в компресора, то може да възникне необходимост от по нататъчно намаляване на остатъчното съдържание на минерално масло. Серия от последователни промивки с използване на сложни етери може да намали концентрацията на минерално масло до ниски нива.

2. Необходимо изискване е и херметичността на конструктивните елементи на хладилната система заради по високото изтичане на R134a.
Все още не е решен вопросът за това, как да се предотвратят утечките на R134a през стените на гъвкавите шлангове на тръбопроводите. Покритието на вътрешните стени на шланговете с фолио на основата на найлон и еластомер увеличава тяхната твърдост, което може да намали способността им да поглъщат шума и вибрациите.
Тъй като R134a изтича повече от R12, то за инсталации работещи на R134a, следва да се използва регулиращо оборудване със запоени съединения. Използването на херметични хладилни контури позволява да се избегнат утечки , оказва благотворно влияние на състоянието на околната среда и намалява разходите.
При запояване трябва да се вземат мерки, за да се изключи образуването на окиси в тръбопроводите.За това по време на запояването те се продуват с азот. Освен това, краищата на тръбите и другите отвори трябва да бъдат затворени със заглушки до началото на монтажа.

3. В топлообменниците въздействие на маслото върху конструкционните материали, особенно медните, се нуждае от експериментална проверка.

4. В регулаторите не са нужни особенни изменения, но определянето на параметрите или настройката трябва да се проведе, отчитайки възможни изменения на разхода.

5. Уплътнителите от материали, използвани за R12, трябва да се заменят. В днешно време уплътнителите, пригодни за използване в съчетание с много фреони, се произвеждат от полиетиленови тъкани (EFDM) или хлорсъдържащ полиетилен, който се характеризира с висока устийчивост на полимерни масла и алтернативни фреони. Достатъчно устойчиви са и материали на основата на полихлорпрени.

6. Абсорбентите, използвани във филтрите-изсушители, трябва да съответстват на избрания фреон. Филтърът-изсушител, работещ с R12, не може напълно да обеспечи отделянето на влагата от R134a. У някои вещества, появили се в днешно време на пазара, способността за поглъщане на влага е примерно с 10 % по ниско, отколкото на веществата, използвани в филтрите-изсушители за R12. Във връзка с това тяхната маса трябва да се увеличи приблизително с 20 % или да използваме в системата филтър-изсушител с абсорбент - молекулярно сито, разчетено за структурата на молекулите на R134a.

7. При техническото обслужване контролът на плътността на зареждане за системи с R134a е по сложен, отколкото за системи с R12, още повече че възможните утечки на R134a не могат да се открият с помоща на обикновенни средства, които реагират на хлор. Новите пропускотърсачи трябва да реагират на фтор, и за достигане на нивата ,от които започва да се открива утечката, тяхната чувствителност трябва да е значително по висока от тази на обикновенните детектори.

8. Действащи инсталации могат да се заредят с фреон R134a вместо с R12 без демонтаж на основните агрегати (компресор, кондензатор, изпарител), но със замяна на терморегулиращия вентил, налягането в който трябва да бъде разчетено за използване на R134a. Маркировката на терморегулиращия вентил трябва да показва , че той е предназначен за R134a.

Загуба на налягане в магнетвентил тип EVR6, монтиран на тръбопроводите за R134a (1) и R12 (2)

Загуби на налягане в магнетвентил тип EVR6, монтиран на тръбопроводите за R134a (1) и R12 (2)

9. В неголеми херметични хладилни системи,работещи на R134a, капилярната тръба трябва да бъде с 10...15% по дълга, отколкото при R12. Освен това, при използване на R134a е необходимо правилно да се пресметнат размерите на някои други устройства: магнетвентили, възвратни клапани, регулатори на налягане , с оглед на новите показатели на разходите и загубите в налягането. Загубите в налягането за магнетвентил EVR6, предназначен съответно за R134a и R12, са приведени на рисунката. В същото време повечето от използваните регулиращи прибори, например пресостати, термостати, може да се използват и в системи за работа на фреон R134a.

10. Преди използване R134a скалите на манометрите трябва да бъдат градуирани за този фреон, ако хладилната система е работила с друг хладилен агент.

Съдовете за зареждане и принадлежностите за източване трябва да бъдат нови и чисти. Не трябва да се използват инструменти, които са имали дори минимален контакт с R12 или минерални масла.Шланговете за R134a трябва да имат повишена херметичност. При монтаж и демонтаж специални съединения с бързо действие трябва да обеспечат съхранението на фреона в шланговете. Всички инструменти, използвани при техническото обслужване на инсталациите, работещи с R134a и полиефирни масла са снабдени със съответната маркировка.Това оборудване и набор от принадлежности се препоръчва да се използват само за работа с R134a.

За търсене на утечки в контура, по който циркулира R134a, съществуват няколко начина. Много разработчици доставят електронни пропускотърсачи, които при откриване на утечка издават звуков сигнал. В други пропускотърсачи се използват ултравиолетови лампи. Във фреона се добавя присадка, която се смесва с полиефирното масло. В случай на утечка изтичащото от контура масло с присадката подложено на ултравиолетовите лъчи става видимо. Ултравиолетовите лампи на старите модели пропускотърсачи не са подходящи за R134a .

Макар че R134a е нетоксичен и безвреден за озоновия слой, е целесъобразна (по екологически и икономически съображения) неговата регенерация и повторно използване. В настояще време се произвеждат мобилни агрегати за извличане на R134a от контури при тяхното вакумиране и възстановяване на фреона с цел повторно използване. Агрегатът съдържа вградена мощна вакуумна помпа, осигуряваща дълбок вакуум.

Преминаването на хладилната система, работеща с R12, към фреон R134a може да бъде проведено с използването на обикновенно сервизно оборудване и обикновенна практика на сервизното обслужване на хладилното оборудване.
За провеждане на ретрофита е необходимо следното оборудване: работни инструкции; средства за техника на безопасност (ръкавици, очила и т. д.); измерителни прибори, разположени на тръбопроводите; термодвойки; вакуумна помпа; пропускотърсач; кантар; оборудване за събиране на фреона;измервателен цилиндър за зареждане на хладилната система; контейнер за събиране на масло; масло - заменител; фреон-заменител; нов филтър-исушител; ТРВ; етикети с указание на използваните масло и фреон.

По нататък са приведени основните етапи на ретрофита при преминавaне от фреон R12 към R134a.

Определение на работните параметри на действащата хладилна система. Определят се и се записват параметрите на хладилната система, работеща с R12. В частност това се препоръчва на тези, които сега започват да се занимават с ретрофит на оборудване. Данни за налягането и температурата (в изпарителя, кондензатора, дросселиращото устройство, на ниското и високото налягане на компресора и т. н.) при различна температура на околната среда и в охлаждания обем могат да се окажат полезни за оптимизация на работата на хладилната система след преминаване към фреон R134a.

Замяна на минералното или алкилбензолно масло със синтетично. В повечето хладилни системи, работещи с R12, се използва минерално или алкилбензолно масло. Тези масла не се смесват с R134a и трябва да бъдат заменени със синтетични. При замянята минералното или алкилбензолното масло системата остава на фреон R12. В системи с неголеми херметични компресори, където няма пробки за източване на масло, за извличане на маслото от компресора може да се наложи неговия демонтаж. В подобни случаи маслото може да се източи от тръбата за ниско налягане на компресора. В повечето неголеми системи по такъв начин се отделя до 90...95 % от маслото. Ако системата включва маслоотделител, то всичкото намиращо се в него масло се източва.

След това се измерва количеството събрано масло (не по малко от 50 %) и се сравнява със данните, приведени в спецификацията на оборудоването, за да се убедим, че основната част от маслото е източена от компресора. Записваме колко масло е източено от системата. След това зареждаме компресора със синтетично масло в количество, равно на количеството масло, източено на предишния етап. Ако отсътстват някакви допълнителни препоръки на завода-производител, използваме синтетично масло с такава плътност, както и на минералното или алкилбензолното масло (в хладилно оборудване с R12, работещо в интервала на умерена температура, типичната плътност е 32*10-6м2/с). За да се достигне смесване, еквивалентно на смесването на R12 с минерално или алкилбензолно масло, остатъкът от минералното или алкилбензолното масло трябва да съставлява не повече от 5 % от общото количество масло, използвано в оборудоването (1 % по рекомендация на фирма "Danfoss"). Такова остатъчно ниво се постига по пътя на многократно промиване със синтетично масло; при това може да се наложат до три промивки.

Промивка на хладилната система :

  • източване на маслото от системата по технологията, описана по горе ;
    избор на синтетично масло, плътността на което трябва да бъде равна на плътността на минералното или алкилбензолното масло, източено от системата;
  • зареждане на системата със синтетично масло в количество, равно на източеното минерално или алкилбензолно масло;
  • включване на системата с R12 за щателно смесване на полиефирното и минералното масла. Системата трябва да работи повече от 24 ч.

Всички етапи се повтарят още два пъти. При последната промивка се заменя фреона R12 със R134a. На този етап се монтира компресора, ако е бил свален от хладилния агрегат за източване на маслото.

Отделяне на фреона R12 от хладилната система и неговата утилизация. R12 се отдаля от системата и събира в бутилка за събиране на фреон. Съществуват различни варианти на устройства, позволяващи провеждането на тази процедура и създаване на необходимия вакуум в системата (34...67кПа). На този етапе претегляме отделения фреон (в частност ако е неизвестно количеството фреон, което се препоръчва за зареждане на системата). Началното зареждане определяме,изхождайки от количеството R12, отделено от системата. Остатъчното съдържание на R12 в системата не трябва да превишава 0,02 %.

Замяна на филтъра-изсушител и ТРВ. Замяната на филтъра-изсушител при ретрофит е рутинна процедура, която се провежда в процеса на техническото обслужване на хладилната система. Избираме филтър-изсушител с абсорбент, съвместим с фреон R134a (например, тип ХН-9 или ХН-7 на фирма UOP).

ТРВ трябва да има маркировка, отразяваща възможността за работа с R134a; налягането също трябва да бъде разчетено за използване на R134a.

Вакумиране на хладилната система и проверка на нейната херметичност. За да се отстрани въздуха и другите некондензиращи газове, системата се вакумира до налягане 0,14 кПа и се проверява за утечки. Най добър резултат може да се получи с използването на двустепенна вакуумна помпа, съвместима с фреон R134a. Забранява се използването на помпи, които по рано са използвани за вакумиране на контури с хлорсъдържащи фреони или използвани за работа с различни фреони.

Зареждане на хладилната система с фреон R134a. Системата се зарежда с фреон R134a в газообразно или течно състояние от бутилка. Бутилките с R134a за многократно ползоване са снабдени с потапящи тръбички. Това създава условия за извличане на течността от бутилката, намираща се в вертикално положение.Бутилките за еднократна употреба (13,6кг) не са снабдени с потапящи тръбички.

Масата на R134a, необходима за зареждане на хладилната система, е по малка, отколкото на R12. Оптималното зареждане зависи от условията на експлоатация, размерите на изпарителя, кондензатора и ресивера, а също от дължината на свързващите тръби в системата. За повечето типове оборудване оптималното количеството фреон е 75...90 % от първото зареждане с R12, което е извършил производителя.

Зареждането на системата се извършва на няколко етапа.В първия етап се препоръчва зареждане с R134a в количество около 75 % от първоначалното зареждане с R12. В началото фреона R134a се зарежда на линията за високо налягане (при изключен компресор); след това се изравнява налягането в системата и в системата се зарежда останалата част от фреона по линията за ниско налягане на компресора (при включен компресор).Течният фреон не трябва да постъпва през линията за ниско налягане на компресора заради опасността от хидравличен удар в компресора. При необходимост от зареждане на фреона през линията за ниско налягане на компресора може да се използва дросселиращ вентил, за да може преди вкарването в системата течността задължително да се обърне в пара.

Пускане на хладилната система, дозиране на фреона и настройване на регулиращите устройства за осигуряване на зададения режим на работа. Провежда се пускане на системата. След стабилизиране се записват стойностите на работните параметри. Ако стойностите на работните параметри показват че оборудването е недозаредено, добавяме R134a на малки порции (3...5 % от първоначалната зарядка), докато работните параметри не достигнат желаните . За сравнение на налягането и температурата по линията на насищане при работа с R134a и R12 може да се използва таблицата. Ниското налягане на R134a трябва да бъде с 7...12 кПа по ниско, отколкото при работа с R12. При работа с R134a (в сравнение с R12) ще се наблюдават по високо налягане и по ниска температура по линията на високото налягане. Типичния ръст на налягането по линията на високото налягане съставлява 103...172 кПа, а типичното падане на температурата по линията на високото налягане е 0...5,6 oС.

Сравнителни показатели на фреони R12 и R134a по линията на насищане
Налягане, кПа Температура Налягане, кПа Температура
R12 R134a R12 R134a
25 -59 -53 650 25 24
50 -45 -40 700 28 27
75 -37 -35 750 30 29
100 -30 -26 800 33 31
125 -24 -21 900 37 36
150 -20 -17 1000 42 39
175 -16 -13 1200 49 46
200 -12 -10 1400 56 52
225 -9 -7 1600 62 58
250 -6 -4 1800 68 66
275 -4 -2 2000 73 67
300 -1 1 2200 78 72
325 2 3 2400 82 76
350 4 5 2600 86 79
375 6 7 2800 90 83
400 8 9 3000 94 86
450 12 12 3200 98 89
500 16 16 3400 101 93
550 19 19 3600 104 95
600 22 22      

Контролирането на количеството зареден фреон може да стане и с така наречените нивомери (прозорчета), монтирани на линията на течност, но трябва и едновременно да се следят работните параметри на системата (консумацията на електромотора на компресора, степен на прегряване и т.д.).Опитите да се зареди системата до ниво, при което прозорчето се окаже напълно запълнено с фреон, може да доведе до претоварване на системата.

Маркировка на хладилната система. След ретрофита системата се маркира .Това трябва да се направи за избягване в бъдеще на смесването на различни фреони. Такива смеси могат да имат непредсказуеми термодинамически характеристики, което ще доведе до намаляване на производителността и падане на ефективността на работа на системата.

Форум битова техника » Статии » Замяна на фреон R12 с R134a